SEVME BİLİNCİ

Dünyayı da ahireti de kazanmanın yolu iman ve sevgiden geçmektedir. Zira: Sevgili peygamberimiz Müslimin rivayet ettiği bir Hadiste.”Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız” buyurmuştur.

14 Şubat 2022 00:21
A
a
SEVME BİLİNCİ ALLAHIN SEVEREK YARATTIKLARINI VE LÜTUFLARINI DÜŞÜNMEK VE DERİNDEN ANLAMAKLA BAŞLAR.

    a)Allah sevgisinin delilleri.

         Bakara suresi. 29- O, o yaratıcıdır ki yerde ne varsa (faydalanıp ibret alasınız diye) hepsini sizin için yarattı. Sonra semayı (yaratmayı) kastetti de onları (semaları), yedi gök halinde nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilendir.

 Bakara suresi. 164- Muhakkak, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün arka arkaya gelişinde, insanlara yarar şeyleri denizde götürüp giden gemide, yeryüzü kuruduktan sonra Allah gökten yağmur indirerek arzı diriltmesinde, o arzda her türlü hayvanatı yaymasında, rüzgârları her taraftan estirmesinde, yer ile gök arasında Allah’ın  emrine tâbi  bulutta, akıl ve düşünce sahibi olan bir millet için Allah’ın birliğine, kudret ve yüceliğine delâlet eden birçok alâmetler vardır.

İsra suresi. 31- Bir de fakirlik korkusu ile (Cahiliyet devrinde olduğu gibi) çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da, size de rızkı biz veririz. Muhakkak ki onları öldürmek, çok büyük bir günah bulunuyor.

   İsra suresi. 33- Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın (öldürülmesini) haram ettiği cana kıymayın. Kim haksızlığa uğrayarak öldürülürse biz o ölünün (geride kalan) velisine bir yetki verdik (ölünün hakkını öldürenden ister). O da cana kıyma işinde ileri gitmesin (Şeri hükümlerin dışına çıkmasın). Çünkü o veli, (dinin kendisine verdiği yetki ile) yardım olunmuş bulunuyor. 34- Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüştüne (yaşına) erişinceye kadar en güzel şekilde (malını koruyup çoğaltmak için) yaklaşabilirsiniz. Bir de ahdi (yapılan sözleşmeyi) yerine getirin çünkü verdiği sözden cayan (kıyamet günü) sorumludur.

         Nisa suresi. 9- Öldükten sonra geride, aciz ve küçük çocuklar bıraktıkları takdirde, gadra ve zulme uğrayacaklar diye endişe edenler, himayeleri altındaki yetimler hakkında da aynı korkuyu taşısınlar. Böylece Allah’tan sakınıp kendi evlatları yerinde olan yetimler hakkında da gerçek ve doğru söz söylesinler.10- Yetimlerin mallarını zulmen (haksız olarak) yiyenler karınlarına ancak bir ateş yerler ve yakında alevli ateşe gireceklerdir.

Enam suresi. 160- Kim bir hayırlı ve güzel amelle gelirse ona, on misli sevap verilir. Kim de bir günah ile gelirse ona ancak misli ile (günahı kadarla) ceza edilir. Onlar (gerek iyilik gerek kötülük yapanlar) haksızlığa uğratılmaz.

Bakara suresi. 261- Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli her başağa yüz daneli yedi başak bitiren bir tohumun hâli gibidir. Allah dilediği kimseye daha kat kat verir. Allah’ın ihsanı çok geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir.

Meryem suresi. 96- İman edip salih ameller işleyenler var ya Rahman bunlara bir sevgi verecek (onları gönüllere sevdirecektir.)

b)Hz Peygamberimizde ve Hz Yusufta insan sevgisi.

Tevbe suresi. 128- Andolsun size içinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, sizin üzerinize titrer, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.

Ğaşiye suresi. 21.Ey Muhammed! Sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt verensin.
22.Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Yusuf suresi. 91- Kardeşleri ona: Allah’a yemin ederiz, doğrusu Allah seni bize üstün kılmıştır hakikaten biz (sana yaptığımızdan ötürü) suçlu idik, dediler. 92- Yusuf dedi ki: Bugün size ayıplama yok, Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.

c)Müslümanlarda Allaha, Resulüne (Ehli beyte Sahabelere karşı ve Müslümanlar arasında) olması istenen ve gereken sevgi.


Bakara suresi. 208- Ey müminler, hepiniz iç ve dışınızla sebat üzere İslam’a (Barışa)girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin açık bir düşmanınızdır.
Bakara suresi. 165- İnsanlardan kimi de Allah’tan gayrisini (putları) O’na emsal koşarlar, Allah’a ibadet eder gibi putlara tapınırlar ve onlara sevgi beslerler. İman eden kimselerin Allah’a olan sevgisi ise daha kuvvetli ve devamlıdır. Eğer Allah’a ortak koşarak nefislerine zulüm edenler, vaktinde görecekleri azabı bilselerdi, muhakkak bütün kuvvet ve kudretin Allah’ın olduğunu ve azabının çok şiddetli bulunduğunu anlarlardı.

Ahzab suresi. 6- Peygamber, müminlere (her hususta) nefislerinden evlâdır. Peygamberin zevceleri, müminlerin anneleri hükmündedir.

Şura suresi. 22- (Kıyamet gününde) o zalimleri, kazandıkları kötülüklerden dolayı titrerlerken göreceksin!... Yaptıklarının cezası başlarına inecektir. İman edip salih ameller işleyenler ise cennetlerin en hoş bahçelerindedirler. Onlara, Rablerinin katında ne isterlerse var. İşte (müminlere olan) bu cennet, en büyük ikramdır.23- İşte bu sevaptır ki Allah iman edip salih ameller işleyen kullarını (onunla) müjdeliyor. (Ey Resulüm, tebliğde bulunmakta olduğun kimselere) de ki: Ben, (bu tebliğimden dolayı) sizden Allah’a ibadet ve yakınlara, sevgiden başka bir mükâfat istemiyorum. Kim iyi bir amel kazanırsa biz onun bu iyiliğinin sevabını artırırız. Muhakkak ki Allah Gafur’dur; çok bağışlayandır, Şekur’dur; az amele çok sevap verendir.

Enam suresi. 159- Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr etmek veya hükümlerin bir kısmını inkâr etmek veya hükümlerin bir kısmını tanımamak suretiyle dinlerini ayrı ayrı fırkalara ayırarak parçalananlar var ya senin onlarla hiç bir ilgin yoktur. Onların cezalandırılma işi Allah’a aittir. Sonra Allah, kendilerine, dünyada yaptıklarını ahirette haber verecektir.

Maide suresi. 54- Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah onun yerine öyle bir kavim getirecek ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler, müminlere karşı yumuşak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve başları yukardadır, Allah yolunda mücadele ederler, dil uzatanın kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah’ın ihsanıdır. Onu dilediği kimseye verir. Allah’ın ihsanı geniştir, her şeyi bilendir.

          Beyine suresi. 7- İnanıp iyi işler yapanlara gelince, onlar yaratılanların en iyileridir. 8- Rableri katında onların mükâfatı, iç­lerinde ebedi olarak kalmak üzere, alt­larından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu (güzel karşılık), Rabbin (in azabın)dan korkan (ve ona isyandan sakınan) kimse içindir.

İsra suresi. 53.Mü'min kullarıma de ki; konuşurken en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarındaki havayı gerginleştirir. Hiç kuşkusuz, şeytan insanın açık düşmanıdır.
Nahl suresi. 125- Hikmet ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. Onlarla en güzel yolu kullanarak mücadele et. Yolundan sapanları en iyi bilen Rabbindir. O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.

Mümtehine suresi. 8- Allah, din hususunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere sadakat göstermenizden, onlara iyilik etmenizden, onlara adalet yapmanızdan sizi yasaklamaz çünkü Allah adalet yapanları sever.

Not: İnsanlara yaşamaları için ekmek su ve hava bedensel bir ihtiyaç olduğu gibi, Ruhen huzur bulmaları için,öncelikli gıdalar ise: İman sevgi saygı ve dostluktur.Gerçek bir dost sıcakta gölge, soğukta elbise, hastalıkta ilaç, yağmurda şemsiye gibi, görev yaparlar. Bu nedenle sadık dostluklar, hem dünya hem ahiret saadetini kazanmak için çok gereklidir.
Çok yakından objektif olarak bakarsak: Allah cc sevgiyle, beyni gözü kulağı el ayak kas kemik vs her şeyi güzel ve mükemmel olarak yaratmıştır. Yine yüce Rabbimiz severek Kainattaki tüm nimetleri kullarının hizmetine vermiştir. lütfettiği emanetlerden sadaka verene Enam suresi:160.  bire on vermesi, infak edene ise: Bakara suresi 261,bire yedi yüz vermesi, gerçekten tevbe eden kullarının günahını da Furkan suresi.70 göre sevaba çevirmesi,  İsra suresi 23.24 Göre Rabbimizin Anne ve babaya öf bile denmesini istememesi, bilakis onlar için içtenlikle dua edilmesini istemesi Allahı cc  kullarına olan sonsuz sevgisini göstermektedir. Hz Peygamberimizin de Taifte taş atanlara ve Uhut savaşında dişini kıranların hidayetleri için dua etmesi, yine Uhutta askerin bir kısmını müşriklere pusu kuracağı bir yere değil de her yeden görülebilen Ayneyn tepesine durdurdu ki, müşrikler şirk üzere ölmesinler çekinip geri dönüp iman  etsinler de ebedi hayatları heder olmasın diye düşünmesi Hz Peygamberimizde de insan sevgisinin ne kadar üstün olduğunu görülmektedir. Burada kula düşen görev: Allahın kullarına olan sonsuz sevgisini ve lütuflarını anlamak iman ve sevgiyle gönülleri aydınlatmaktır. Bu sevgiyle dolan ve taşan bir kalp insanlara hayvanlara ve ağaçlara kötülükle yaklaşamaz. Biz de iman dolu  sevgi saygı ve şefkatle yoğrulmayı en yakınımızdan başlayıp  en uzaktaki insanlara kadar bıkmadan usanmadan ulaştırmalıyız.Yoksa sevgiyle yapılması gereken tebliğ sorumluluğu duraklarsa, Allah cc korusun toplumda ahlak zaafa uğrar ve başı boşluk yayılırsa, Ortam Haçlı ve Siyonist deynekçiliğini yapanlara kalırsa, sonuç çok vahim olabilir. Zira: Topluma cahiliye kin nefret ayrılık, yeni nesle de ahlaksızlık fuhuş ve cinayet tohumları ekilirse bu düşmandan yana olmakt ve Müslümanlara ihanet etmektir.Gerçekten ihlasla severek Allahın hoşnutluğunu kazanmak için onun kullarına asık suratla değil de sevgi ve lütuflarla yaklaşabilirsek, bu hareket Allahın yardımıyla düşmanı bile dost yapabilir. Artık olur olmaz sebeplerle saldırılan küfredilen biri değil bilakis danışılan eli öpülen gölgesine sığınılan saygın birer öncüler oluruz. Zaten marifet: kanamalı bir yaraya hançer vuran biri değil,Kalbini tevbe ve göz yaşlarıyla yıkayarak sevgi ve şefkatle merhem süren sadık bir Müslüman olmaktır. Unutmayalım ki, Açlıktan derisi çökmüş kemikleri dışarı çıkmış mazlumlara ve gözü yaşlı yetimlere şiddetle yaklaşmak emperyalist rüzgarlarla sarsılan mağdur olmuş Müslüman bir toplumu bölmek ve parçalamak onurlu ve medeni bir insana asla yakışmayan, bilakis vahşi hayvanlara ait bir özelliğe benzerken, buna karşı sevgi saygı şefkat merhamet nezaket doğruluk cömertlik ve her türlü olumsuzluklara karşı sevgiyle mazlumlara kol kanat germek ise, sevgi dolu üstün bir insani özelliktir.
              

Sonuç olarak: kesinlikle unutmamalıyız ki, Dünyayı da ahireti de kazanmanın yolu iman ve sevgiden geçmektedir. Zira: Sevgili peygamberimiz Müslimin rivayet ettiği bir Hadiste.”Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız” buyurmuştur.                 
                                                    
Bu nebevi metoda göre bakıp gerekiyorsa, kendimize yeniden ilim iman infak dostluk sadakat ve sevgiye dayalı bir çeki düzen vermeliyiz.         
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...Paragraf Soru Bankası

MD DİJİTAL