Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 15:03
 
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

3-Sahabe  Hakkındaki  Görüşleri. -1-

     Ehl-i Bid'at  fırkaların,  özellikle   Şia'nın  en büyük  hatalarından  biride sahabe hakkındaki görüşleridir.  Önce meşhur olan sahabe tarifimizi verelim. Sahabe: "Resul-i Ekrem (sav)'e  mü'min  olarak  mülaki olan sohbetin de bulunan ve  daha   sonra  mü'min  olarak  ölen  şahıslara  verilen  isimdir."

   "Bir  çok  hadisciler  tarafından  yapılan  tarife  göre;  Sahib (cem'i: ashab)  veya  sahabi (cem'i :sahabe)  Hazreti   Peygamberi  gören   veya  onunla   sohbet eden müslümanlardır."  (1)  "Ulemadan  Davud  El-Karsi  (rh.a)  sahabeyi  şöyle  tarif ediyor:  "-Sahabi; Resulullah (sav)'ı gören veya Rasulullah’ın  gördüğü  her  mü'min  insandır."  Velev ki bu görüşmenin  süresi bir  saat olsun  hiç  fark  etmez.   Resulullah (sav)'ı   gören  her  müslüman  sahabidir. Daha  çeşitli   tarifler yapılmıştır. Ancak yapılan bu tariflerin  içerisinde  ulema  nezdinde  takdire  layık  görülen  tarif  İbn'u Hacer'ül Askalani (rh.a)'nin   yaptığı   tariftir.   İbnu Hacer'ul Askalani  Sahabiyi şöyle tarif ediyor: "-Sahabi; Peygamber (s.a.v) ile bir araya gelmiş, Peygamber'e  iman  etmiş  ve  İslâm  üzerinde  ölmüş  zattır."   (2)     "Sahabe erkekler  için kullanılır.  Sahabiyye   kadınlar   için kullanılır. Çoğulu Ashab'tır.  Arkadaş olanlar. Sahib olanlar, kullanma  yetkisine  sahip  kişiler  anlamlarına gelir.  Hz.Peygamber  Efendimizi  görmüş  ve  mü'min  olarak   görmüş   ve   mü'min  olarak  ölmüş  kimselere   ashab  denir." 

      İmam Kastalani,  Mevahib adlı  eserinde  Ashab-ı  Kiram'ı   şöyle  tarif   eder:  "Müslüman olup,  Resulullah (sav)  ile   arkadaşlık   eden   veya  kısa da   olsa   onu   gören   ve  iman üzere  ölen  kimsedir."     Ehl-i  sünnet  uleması,  istisnasız  bütün  ashabın  adalet  ve sadakatine  ittifak   etmiştir."   (3)  "Biz,  Sahabe-i Kiram'ı   dünyanın   en takvalı,  en   temiz, en doğru topluluğu   kabul  ederiz.  Bu kabul ediş onların hayatlarının genel manasındadır.   Bu  insan  oluşun  ufak kusurlarını taşımadıklarına  gelmez.  Nitekim O zamanda da birine zina, birine hırsızlık,  bir başkasına da iftira cezası  verilmişti.  Halbuki o kişilerde sahabi olma şerefi taşıyorlardı.  ÇÜNKÜ ÎMAN ETTİKTEN SONRA HZ. PEYGAMBER (S.A.V)'LE   GÖRÜŞME ŞEREFİNE ULAŞMIŞ HERKES SAHABİDİR. Bu kusurlarından dolayı onlardan  ne  iman  ne de   SAHABİLİK  GERİ  ALINAMAZ...."  (4)  

   "Yukarıda yapılan tüm tariflerin ortak  bir yönü vardır. Bütün İslâm ulemasının ittifakı da budur. Bir takım   taifenin   yaptıkları  tariflerin,  bu  ittifaka  uygun  düşmediği  kısmen de olsa  görülmüşse de  bunların  bu  sahabe   tarifi Cumhuru ulema tarafından reddedilmiştir. " (5)  Bu tariflerle  ilgili  olarak, Sahabe  tarifinde   karşı  çıkılan,  reddedilen husus şudur: "O'nu   sadece  görmenin   sahabi  olmaya   kafi   gelmeyeceğini ,  hiç olmazsa   bir veya bir kaç  sene  onunla  beraber  bulunmak  veya   birlikte bir gazveye iştirak  etmek" vb. hususlardır.                 

         Bu   görüşün   zayıf  ve şaz bir görüş olduğu ispat edilerek ulema  tarafından reddedilmiştir. Konu ile bağlantısı olduğu için (önemsiz ve çok yersiz bir saplantı olmasına rağmen) bir hususu dile getirmeye çalışacağız. Bir kısım cahil   zevatın   sahabe  tarifi  ile ilgili görüşlerinin  temelden yanlış olduğunu,  nefsi   tarifler  olduğunu  hatırlatmak  istiyoruz.  Bu güruh  her  şeye  akıl    ve   mantıkla  yaklaştıkları   için,   bu   tür  şüphe  ve  vesveselerle,     mücerred  aklın rehberliğindeki  mezbelelikte   ömür   tüketmeye   mahkumdurlar.   Aksi   halde konuştuklarını  ispat etmeleri gerekmez mi?   İslam'a   teslim  olmakla birlikte nefislerini   İslâm'a  hakim   kılmak  yerine,   İslâm'ı   nefislerine   hakim   kılmalıdırlar.  Nefsani bulgularını,  keyfi   yorumlarını müslümanlara sunup suçsuz insanları zehirlememelidirler.  Hesap   gününün dehşet  ve  şiddetinden  korkmalıdırlar.   Bize düşen görev; bu bid'at  akıdelere önce karşı çıkmak, daha  sonra da şüphesi olanların şüphelerini ilmi delillerle (kaynaklarımızla)  yok etmektir. Ondan sonra da hesap gününü hatırlatmaktır. İslam topraklarının her yerinde, sahabeye dil uzatma,  sataşma,  hakaret etme,  sövme ve hatta küfretmeler  sinsi  sinsi de  olsa   görülmektedir.   Bizzat   şahid   olduğumuz   olayların  sayısı bir  hayli  olmuştur.  

       Bid'at  banyosunda  beyinleri  ve  kalbleri  yıkanan  bu  cühela  zevatın, hiç bir düşünceleri hatalı olmasa bile, yalnız bu düşüncelerinden dolayı   ehl-i  bid'at'tirler.  İnancımızın, akaidimizin gereği böyle söylememiz gerekmektedir.  Zira,  biz Ehl-i sünnet olduğumuzu haykırmakta, Rasulün (sav) ve O'nun yolunda yürüyen sahabesinin yolunda olduğumuza  inanmaktayız.   Bu yoldakilere dil uzatanlara karşı bizim tavrımız budur. Kim olursa olsun  böyle  hareket  edenler   bid'at ehl-i   olmakla  damgalanacaklardır.   İslâm   uleması  ashaba dil uzatanların,  küfredenlerin  öldürülüp-öldürülmeyeceği   üzerinde görüş beyan  etmişlerdir!   İbni  Abidin (rh.a) : "Değişik dinlere  mensup olanların" nafakası, konusunu açıklarken : Ashaba   sövenler  bunun  hilafınadır,   öylesi  mürteddir, öldürülür." buyurur.  (6)

       Efendimiz (SAV) kurtulmuş fırkayı tarif buyururken   "Bana ve ashabıma uyan Fırkadır" buyurmuşlardır. Ashabın  imanından  şüphe  edenler,  onların yolunda, izinde olup onlara uymuş fırka olabilirler mi?  Şia'nın öyle aşırı ve taşkın fırkaları vardır ki, " Rasulullah'dan  sonra  parmak  sayısını  aşmayacak  az  bir  topluluğun  dışında bütün sahabenin kafir olduğuna  inanırlar. Hz.Ali (ra)'ye  çok özel  bir  makam  verirler.  Bazıları  vasi, bazıları Peygamber, bazıları da ilah mertebesinde olduğuna inanırlar. Sonrada kalkar müslümanlar hakkında Hz. Ali (r.a) hususunda inançlarına göre hüküm verirler. Hz.Ali (r.a)'den  önce  halife  seçilenler  ya   zalim  veya   kafirdir.  Hz.Ali (ra)'ye  fikrinde  muhalefet eden zalim veya fasık, yahut kafirdir. Hz.Ali (r.a)'nin zürriyetinden  gelenlere muhalefet etmekte  böyledir.  Böylece  tarihte  nesiller  boyu  devam   eden  bir düşmanlık  ve  iftira  kapısı  açtılar.    Şiilik  bu  öğretilerle  devam  eden  tarihi  bir  ekol  haline  geldi."   (7)

    Yukarıda geçen cümlelere hiç bir kelime katmadan aynen aktarıyoruz. Lüzum da görmüyoruz. "Şia bir çok taife ve pek çok fırkadan oluşur, İslâm aleminde şu anda var olanların  çoğunluğu İsna-Âşeriyye  mezhebindendirler.  Bunlar  Ebu Bekr,  Osman,  Ömer ve  sahabeden  (R.A)  bunlarla  sevişip ilişkide bulunanları  ta'n edip yererler,   Mü'minlerin anası  Aişe'ye   ithamda  bulunurlar.  Yine Talha,  Zübeyr, Muaviye  ve  Amr bin Âs'a (r.a)'da  ilişirken  Ali (r.a)  ve  onunla   sürekli  ilişkide  bulunan  ve  sevişenler  dışında  kalan diğer  sahabileri  önemsemezler.  Bu  önem ve değere  layık gördüklerinin   adedi   ise   bazı  kayıtlara    göre  (üç - on - onbeş) 3-10-15 kadardır.  Mezhebleri de Cumhuru Sahabenin rivayet ettiği   hadisleri  reddeder ve Ali (r.a)'nin Şia'sının rivayetlerini tasvip eder.  İmamlarının İsmetine  (masum-günahsız) inandıklarından, bu kabul ettikleri   rivayetlerin onlar yolu ile,  usûlü  üzere  gelmesini  gerekli  görürler.   Genel  ilkeleri  şudur:  Kim  Ali (ra)'yi veli edinmezse  Rasul'ün  vasiyetine  ihanet  halindedir."   (8)                                    

 

 1-Misak Dergisi, Sayı:2, Sh:27, Yusuf  Kerimoğlu,  Fıkhi Meseleler, C.I,Sh:46.İst.1989-(İbn Hacer)

 2-Mustafa  Çelik,  Misak Dergisi, Sayı: 15, Sh:I3.

 3-Mehmet  Çağlayan,  Ehl-i Sünnet ve Akaidi, Sh: 157.

 4-Mevdudi, Meseleler  ve  Çözümleri, C.3,Sh:I06.

 5-Sahih-i Buhari,Tecrid-i Sarih Tercemesi, Muk. C. I, Sh: 23-24.

 6-İbn-i Abidin, C.7, Sh:404. Mehmet  Çağlayan,  Ehl-i Sünnet Akaidi, Sh:157-158.

 7-Muhibbuddin Hatib,El-Hutut-ul Arıza Li'ş-Şiatil îsney Aşeriye,Sh: Sh: 53-54.

 8-Muhammed Tahir Hekim, Sünnet in Etrafındaki şüpheler, Sh:32.  

 
Etiketler: ŞİA'NIN, SAHABE, HAKKINDAKİ, GÖRÜŞLERİ, -1-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı