Yazı Detayı
09 Nisan 2015 - Perşembe 13:02
 
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 
Şefaatle ilgili tüm ayetlerin tefsirlerini burada vermeyi düşünecek olursak, elbette sayfalar tutar. Hazırlanan yazıda görüleceği gibi bu kadarı bile şefaatin var olduğunu bizzat söyleyen Rabbimizdir. Rabbimiz şefaatin şartlarını da kitabında bildirmiştir. Bu şartlar ise; hem şefaat edeceklerin, hem de edileceklerin ehl-i iman olmalarıdır.  Ehl-i iman olmayan kimselere asla şefaat yoktur.  Allahü Teala (celle celaluhu)'nın  ehl-i İslam'a şefaat  lütfunu inkara kalkışan ehl-i bid'at sapıklar, ayetlerde  şefaat  edilmesi   yasaklanan  kimselerin müşrikler  olduklarını  anlayamayacak  kadar  basiretten  mahrumdurlar. 
 
 Oysa ayet-i kerimelerde şefaat açıkça  belirtilmiştir.  Anlayamayan basiretsizlere ise Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem)'in  ilgili ayetleri  açıklama  babında  buyurduğu mübarek hadisleri  yeter de artar bile.  Ancak ne hikmetse, şefaati inkara  yeltenen  ehl-i bid'at  zümre sanki şefaati anlamamak için çırpınıyor!  Allahü Teala (celle celaluhu) şefaatten bahsederken, şefaat edecekleri ve edilecekleri haber verirken,  bu zümreye ne oluyor da  şefaati  inkara yeltenebiliyor?
 
 Akıl sahiplerini tekrar düşünmeğe davet ediyoruz. Zira,  Allahü Teala (celle celaluhu) şefaat var diyor;  bu ehl-i bid'at zümre ise ısrarla yok demeğe çalışıyor!  Bu bir anlamda Allahü Teala (celle celaluhu)'ya kafa tutmaktır!!!   Şimdi  sahabe, tabiin ve müfessirlerimizin  şefaatle  ilgili  birkaç ayetin tefsirlerine bakalım.

“O onların yaptıklarını da yapacaklarını da, açıkladıklarını da gizlediklerini de bilir. Onlar sadece O’nun razı olduğu kimse hakkında şefâat ederler. O’na duydukları tazimden ötürü çekinir, titrerler.” (el-Enbiyâ, 21/28)
Taberi’ye göre bu âyette Allah Tela, meleklerin, Hz.İsa’nın ve Üzeyr’in (aleyhimüsselâm) şefâat sahibi olduğunu isbat etmiş, bir kısım sahte tanrıların ve putların ise şefâat edemeyeceklerini istisna ederek belirtmiştir. (Taberî, Muhammed ibn Cerîr, Câmiu'l-Beyân an Te’vîli Âyâti’l-Kur’ân, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1405, 25, 105)
Kurtubî, İbn Abbas’tan (r.anhüma) gelen bir rivâyete dayanarak bu âyette şefâatle muhatap olacak insanların ‘Lâ ilâhe illallah’ diyenler, Mücâhid’den gelen bir yoruma göre ise, Allah’ın razı olduğu herkes olduğunu nakleder. (Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, Tahran, Ahmed Abdulalîm el-Berdûnî, 2. basım, Dâru’ş-Şa’b, Kahire, 1372, 11, 281) Suyûtî’ye göre ise meleklerin şefâati tevhid ehli için söz konusudur. (ed-Dürrü’l- Mensûr, 5, 624)

“Artık onlara şefâatçilerin şefâati fayda etmez.” (el-Müddessir, 74/48)
Suyûtî, tefsirinde Hasan-ı Basri’nin “Biz, şehidin ailesinden yetmiş kişiye şefâat edeceğini konuşurduk” dediğini ve Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) ise, ‘Ümmetim içinde bir adam bulunur ki, onun şefâatiyle Allah Benî Temîm kabilesinden daha fazla insanı (cehennemden çıkarıp) cennete girdirir.’ (Suyûtî, Celâleddîn, Ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, 8, 37) buyurduğunu kaydeder.

“Rahman’ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefâat edemez.” (el-Meryem, 19/87)
Bu âyeti Ebussuûd, önceki ayetlerle irtibatlandırarak, şefâat inancının müsbet fonksiyonunu dikkate alır ve şöyle yorumlar: “Yani mezkûr müttakîler, ancak İslam’a girmiş olanlara şefâat edebilirler. Bu ise diğer insanları müslüman olmaya teşvik anlamı taşır.” (Ebussuûd, Muhammed ibn Muhammed el-İmâdî, İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kur’âni’l- Kerîm, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, Ts., 5, 282)

“Müşriklerin, O’ndan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefâat yetkileri yoktur. Ancak bilerek Hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir.” (ez-Zuhruf 43/86)
Mücâhid bu âyeti şöyle tefsir etmiştir: “Mesîh, Üzeyr ve melekler, sadece Hakk’a şahitlik yapan ve ‘lâ ilâhe illallah’ diyenlere şefâat etmeye mâlik olabileceklerdir.” (Âlûsî, Ebu’l-Fadl Mahmûd, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l- Azîm ve’s- Seb’il-Mesânî, Dâru İhyâi’t- Türâsi’l-Arabî, Beyrut, 6, 390; Seâlibî, Abdurrahmân ibn Muhammed, el-Cevâhiru’l- Hisân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Müessesetü’l-A’lâ li’l-Matbûât, Beyrut, Ts., 4, 134)
Kurtubî’ye göre şefâatin hakikati rahmet-i ilâhidir. Bu vesile ile, Allah şefâat etmesine izin verdiği kimseleri de şereflendirmiş olur. (Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, 3, 266)

Rasûlüllah Efendimiz’den (sa.v.) gelen şu hadisler de şefaat hakkında bize ışık tutmaktadır:
Rasûl-i zîşân (s.a.v.) buyurdular ki, "Ümmetimden (alim, şehid, salih) bazıları var; bir(çok kabilelere şamil olmak üzere) cemaate şefaat eder, bazıları var bir kabileye şefaat eder; bazıları var bir bölüğe şefaat eder; bazıları da tek bir ferde şefaat eder ve cennete girmelerini sağlar." (Tirmizi, Sünen, Kıyamet 11, 2442)

Yine Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: "Her peygamberin müstecab (Allah'ın kabul edeceği) bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım (kullanmayı ahirete bıraktım). Ona inşaallah, ümmetimin şirk koşmadan ölenleri nail olacaktır." (Buhari, Sünen, Deavat, 1, Tevhid 31; Müslim, Sünen, İman 334, (198); Muvatta, Kur'an 26, (1, 212); Tirmizi, Sünen, Deavat, 141, 3597)

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, ŞEFAAT, (5),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı