Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:04
 
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

 ASHAB-I   KİRAMIN  TABAKASI 

    Ancak şunu da belirtelim ki; bizim  inancımız  da  masum  olanlar  yalnız  Peygamberlerdir. Bunun  dışındaki  tüm insanlar hata edebilirler. Ehl-i sünnet olmanın gereklerinden biri de budur.  Aksini  iddia eden,  Şia  inancındaki   masumiyet   inancına   saplanır  ki;  bu  inanç şekli  akıl  emniyetine vurulan  en büyük  darbedir.   Hata  etmek  başka.   Hata   etti diye adalet   vasfını   kaldırmak,   hakaret etmek, sövmek, küfretmek başkadır. Aklı selim  müslüman bunları birbirine karıştırmamalıdır.  Bununla  birlikte  Ashabın  tümü de  derece  ve  fazilet bakımından aynı değildir. Bir kısmının bir kısmına üstünlüğü söz konusudur. Kaynaklarımızdaki   sıralamaya  göz   atacak   olursak   şunları görürüz:  "Sahabe-i Kiramı Îbnü-Sa'd beş (5) tabakaya,   Hakim   ise  on iki (12)  tabakaya  taksim  etmişlerdir. 

Hakimin  tasnifi şöyledir:  
1- Hulefay-ı Erbaa Hazerâtı gibi Mekke'de imana gelenler, 
2- Darü'n Nedve ashabı.
3- Habeşistan'a hicret etmiş olanlar.
4- Akabe-i Ula Ashabı.
5- Akabe-i Saniye Ashabı ki çoğu Ensar' dan’dır.    
6- Aleyhi's-selatü ve's-selam Efendinize Küba'da  Medine'ye   teşriflerinden  evvel  mülaki olan   ilk   Muhacirler.
7- Ehl-i Bedir,        
8- Bedir ile Hudeybiyye vak'ası arasında hicret edenler.
9- Ehl-i Bey'atü'r-Rıdvan.   
10- Halid bin Velid ve Amr bin el-As gibi Hudeybiyye ile Feth-i Mekke arasında hicret edenler.
11- Fetih'ten  sonra  müslüman  olanlar
12- Yevm-i Fetih'de ve Haccetü'l-Veda'da ve saire de aleyhi's-salatü ve's-selam Efendimiz'i görmüş  olan  çocuklar."
 (1)
     

  Yukarıda ki   tasnifte zamane cühelasının   tasnifine hiç yer yoktur. "Şu taife sahabe değildir, Bu  savaşlara   katılmayanlar sahabe değildir, Şu işleri işleyenler veya    günah işleyenler sahabe değildir  misilli vb." tarifler yapmak  ilmilikten  öte  tariflerdir. Hele hele günah  işleyenler  sahabe   olamazlar  iddiası  tamamen   Şia'nın   ismet inancından kaynaklanan   bir  tezdir.   Birde "Ashabdır ama sahabe değildir,  sahabedir  ama  ashab değildir" gibi saçmalıkları duymaktayız ki; bu  tür  tarif yapanlar ne kadar gülünç duruma düştüklerinin  farkında  dahi  değillerdir!   Bu   insanlara   üzülmemek  elde  değildir!   

   , Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de Ebu Sa'idi'l Hudri (r.a)'den rivayet edilen tercemesini  daha   evvel   verdiğimiz   hadis-i şerif 'de  : "Ashabımı   kötülemeyiniz.  Sizin Uhud  dağı   kadar   altun   sadaka   vermeniz,  Ashabımın   bir müd   sadakasına   veya   onun sevabına karşılık olamaz."  buyruğu  ile ilgili, Gürani'nin  yaptığı  izaha göre; DEMEK ÎSTENÎYOR KÎ : Ashab-ı Kiram'ın  çok fakir oldukları halde verdikleri   bir   müd'ün  SONRA GELENLERÎN çok mal dağıtmalarından daha kıymetli olduğu bildirilmektedir. Böylece Ashab-ı Kiram  Rasulullah’ı   görmekle,   sohbetinde   bulunmakla  ulaştıkları  makamın yüksekliği  belirtilmektedir.  Bizlerin bin yıl ömrü olsa, bütün ömrümüzde Allahu Teala'nın   emirlerine   uyup nehiylerinden kaçsak, bütün insanların en abidi olsak bile Resulullah (s.a.v)'in sohbetinde bir an bulunmak faziletine kavuşamayız.   İşte  bu  yüzden Ashab-ı   Kiram’ın   üstünlükleri   çok   fazladır.

  Bizlerin   onların   derecesine ulaşmamız asla mümkün değildir. "Müslim" şarihi açıklamasında :  "Ashab-ı   Kiram'ı  kötülemek, onlara dil uzatmak  haramdır. Haram olan ise fuhş  ile  aynıdır. Ashab-ı Kiram'ın  hepsi  birdir.  Çünkü  onlar müçtehiddir. Onların yaptıkları  harbler  hakkında  şanlarına yakışmayan  sözler  söylemek büyük günahlardandır. Her mezhebde   Ashab-ı Kiram'ı  kötüleyen  TA'ZÎR olunur. Bir kısım Maliki Mezhebindeki alimler   "Ashab'a dil uzatanlar öldürülür." dediler.   Tıybi (rh.a) diyor ki:  "Ashab-ı Kiram 'ın  hepsi   muhakkak adildir.   Kur'an-ı Kerim'den,   Hadis-i şeriflerden   ve   Sikadan  (itimada şayan)   kimselerin   ÎCMA'INDAN   anlaşılmaktadır." 
       "Envar” kitabın da Yusuf Erdebili (rh.a) diyor ki: "Hz.Muaviye (r.a) hakkında kötü düşünmek caiz değildir. Ashab-ı güzinin hiç birisine lanet edilmez, dil uzatılmaz, kalbden kötülük geçirilmez. Hiç bir şey olmasa, (ashab olma fazileti, üstünlüğü,) hepsi mü'min, müslümandır.  Allahu Teala (c.c)'nın  iradesine   kalmıştır, isterse azabeder, isterse rahmet eder.  İmam-ı Gazali (rh.a)   ve   İmam-ı   Nevevi   (rh.a)   böyle  buyurdular.     

Yine İmam-ı Gazali buyuruyorlar ki: “Hz. Hasan ve Hüseyin'in şehid  edilmelerini ve Ashab-ı Kiram arasındaki muhâsame ve muharebeleri anlatmak  vaızlara ve başkalarına haramdır. Çünkü Ashab-ı Kiram'a  buğz  etmeye   sebeb  olur.   Halbu ki onlar dinde   en  alim olanlardır.   Din imamları,   bilgilerini  onlardan almışlardır. Onlar hakkında kötü düşünen kendisi ve  dini  hakkında  kötü  düşünmüş olur."  (2)

KAYNAKLAR:

1-Sahih-i Buhari,  Tecrid-i Sarih Tercemesi, C. I, Muk. Sh:28.  

2-Şemsüddin Ahmed (Menâkıb-ı Çehar Yar-ı  Güzin) Dört Büyük Halife, Sh: 375-376

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, SAHABE, (3),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı