Yazı Detayı
09 Mayıs 2015 - Cumartesi 13:43
 
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

İslam'ın  çok açık, net ve berrak  bir şekilde günümüze kadar gelmesinde  ilk nesil  halkası Ashab-ı kiram Radıyallâhü Anhüm'ün hizmeti büyüktür. Her dönemde İslam düşmanları, Kur'an ve Sünnet'e saldırıp  İslam'ı bozmak istemişlerdir. İslam'ı, bozulmuş  dinlerin durumuna düşürebilmek için Sahabe-i Kiram Radıyallâhü Anhüm'e saldırıp  onları devre dışı bırakmaktan  geçtiğini bildikleri için, Sahabe-i Kiram Radıyallâhü Anhüm'e  saldırmayı hedeflemişlerdir! Oysa Ashab-ı Kiram Radıyallâhü Anhüm'ün her birisi, İslam'ın, Kur'an'ın muhafazasında çelikten zırh olmuşlardır.   Ashab-ı Kiram Radıyallâhü Anhüm'ün her biri Nebevi tabirle "Gökteki yıldızlar gibidir." İslam'daki yerleri   çok önemlidir. Müslümanların Ashab-ı Kiram  Radıyallâhü Anhüme hürmette asla kusur etmemeleri gerekir. O mübarek neslin tamamı   hayırla yad edilmelidir.    Bir yerde konu Sahabe-i Kiram Radıyallâhü Anhüm'den   söz açıldığında çok hassas ve çok dikkatli olmalıyız, azami derecede dilimizi tutmalıyız, asla dil uzatmamalıyız!. Ashab-ı Kiram Radıyallâhü Anhüm'ü incitecek  her türlü ifadelerden kaçınmalıyız.

Maalesef her yıl  Kerbela olayları  bahane edilerek, sahabe-i kiram radıyallâhü Anhüm'e  saldırmak adet haline gelmiştir.  Bu saldırı kervanına Şia-alevi fırkaları  başta olmak üzere, kendilerini sünni, hatta Hanefi sayan etiketli-ünvanlı  koca koca ilahiyatçı  profesörlerde dahil  olmuşlardır.  Bu kara tabloyu izlerken esefle izlediğimizi önemle belirtelim. 

Bu girişten sonra hemen sahabe kimdir?  Sahabe  kime denir?  İslam alimlerinin  konu ile ilgili sahih olan tariflerini  nakledelim ki; modernizmin  nikahsız  türedileri   müslümanları ifsad etmeye çalışmasınlar.

                                SAHABE   TARİFİ 

      Ehl-i Bid'at  fırkaların en büyük  handikaplarından  biride  Sahabe-i kiram Radıyallâhü Anhüm hakkındaki  görüşleridir.  "Bir  çok  hadisciler  tarafından  yapılan  tarife  göre;  Sahib (cem'i: ashab)  veya  sahabi (cem'i :sahabe)  Hazreti   Peygamberi  gören   veya  onunla   sohbet eden müslümanlardır." (1)   Sahabe: "Rasul-i Ekrem (s.a.v.)'e  mü'min  olarak  mülaki  olan  sohbetin de  bulunan ve  daha   sonra  mü'min  olarak  ölen  şahıslara  verilen  isimdir."  

    "Ulemadan  Davud  El-Karsi  (rha)  sahabeyi  şöyle  tarif ediyor:  "-Sahabi; Rasulullah (sav)'ı gören veya Rasulullah’ın  gördüğü  her  mü'min  insandır."  Velev ki bu görüşmenin  süresi bir  saat olsun  hiç  fark  etmez.   Rasulullah (s.a.v.)'ı   gören  her  müslüman  sahabidir. Daha  çeşitli   tarifler yapılmıştır. Ancak yapılan bu tariflerin  içerisinde  ulema  nezdinde  takdire  layık  görülen  tarif  İbn'u Hacer'ül Askalani (rh.a)'nin   yaptığı   tariftir.   İbnü-Hacer-i  Askalani  Sahabiyi şöyle  tarif ediyor: "-Sahabi; -ıstılahı şer'ice- Rasulu'llah  sallallahu aleyhi vesellem'i mü'min olarak görmüş ve mü'min olarak vefat etmiş kimsedir.  Bu ta'rif  Hafız  İbn'u Hacer'ül Askalani'nin dediğine  göre ta'riflerin esahhı olup Buhari ile Şeyhi İmam Ahmed İbn-i Hanbel: "Zat-ı Muakaddese-i Nebeviyye'ye bir sene, bir ay, bir gün, bir saat hemdem  olan, hatta yalnız gören kimse sahabidir." demiştir.  (2) 

    "Sahabe erkekler  için kullanılır.  Sahabiyye   kadınlar   için kullanılır. Çoğulu Ashab'tır.  Arkadaş olanlar. Sahib olanlar, kullanma  yetkisine  sahip  kişiler  anlamlarına gelir.  Hz.Peygamber  Efendimizi  görmüş  ve  mü'min  olarak   görmüş   ve   mü'min  olarak  ölmüş  kimselere   ashab  denir." 

      İmam Kastalani,  Mevahib adlı  eserinde  Ashab-ı  Kiram'ı   şöyle  tarif   eder:  "Müslüman olup,  Resulullah (sav)  ile   arkadaşlık   eden   veya  kısa da   olsa   onu   gören   ve  iman üzere  ölen  kimsedir."     Ehl-i  sünnet  uleması,  istisnasız  bütün  ashabın  adalet  ve sadakatine  ittifak   etmiştir." (3)

  "Biz,  Sahabe-i Kiram'ı   dünyanın   en takvalı,  en   temiz, en doğru topluluğu   kabul  ederiz.  Bu kabul ediş onların hayatlarının genel manasındadır.   Bu  insan  oluşun  ufak kusurlarını taşımadıkları anlamına  gelmez.  Nitekim O zamanda da birine zina, birine hırsızlık,  bir başkasına da iftira cezası  verilmişti.  Halbuki o kişilerde sahabi olma şerefi taşıyorlardı.  ÇÜNKÜ ÎMAN ETTİKTEN SONRA HZ. PEYGAMBER (S.A.V)'LE   GÖRÜŞME ŞEREFİNE ULAŞMIŞ HERKES SAHABİDİR. Bu kusurlarından dolayı onlardan  ne  iman  ne de   SAHABİLİK  GERİ  ALINAMAZ...."  (4) 

     Yukarıda   muteber  kaynaklarımızdan nakledilen  tarifler dışında  elbette  daha bir çok şazz  tariflerde vardır.  Yapılan bu şazz tarifler İslam alimlerince muteber  görülmemiş, reddedilmiştir.   Mesela bu tariflerin şazz görülerek reddedildiğini bildiren rivayetler: "Cumhur-ı muhaddisinin bu tariflerine karşı diğer tarifler  varsa da   İbnü Hacer-i Askalani  bunlara şazz  tarifler, denilerek reddedildiğini söylüyor."    (5)    Bu tarifler  bize şunu gösteriyor;  şu veya bu bahanelerle sahabenin hiç birisine dil uzatmak caiz değildir.  Sahabenin kim olduğunu da  açıkça  gördük.   Şimdi gelelim sahabeye dil uzatanlara.             

               SAHABE  HAKKINDA ÎLERΠ GERÎ KONUŞANLARI NEHYEDEN     HADÎS-Π ŞERÎFLER 

     "Hatib-i Bağdadi (rh.a), Kifaye’sin de Sahabenin  tümünün  adaleti  üzerinde  durduktan  sonra; Ebu Zur'a Er-Razi'ye kadar senedini sevk  ederek  müşarünileyhin:   "Bir kimsenin, Ashab-ı Rasulullah (s.a.v)'dan  birine kem nazarla   baktığını  görürsen  anla ki O KÎMSE ZINDIKTIR. Zira Rasul hakdır. Kur'an  hakdır.   Rasul'ün  getirdiği de  hakdır.   Bunların  hepsini  bize tebliğ eden sahabedir. Bu herifler   ise  Kitap ve Sünnet'i   iptal  için şuhudumuzu tecriha (Şahitlerimizi gözden düşürmeğe) kalkışıyorlar. Halbu ki   Zenadıka  oldukları  için cerh olunmak  asıl kendilerine yaraşır."

      Tirmizi  ve  İbn  Hibban'da  rivayet  edilen  şu  hadis-i  merfuu'ya  bakalım. "-Sakın sakın Ashabım  aleyhinde  bulunmayınız.   Onları  hedef-i  ta'riz  etmeyiniz. Onları   her   kim   severse   bana   muhabbeti   dolayısıyla  sever.  Herkim de  buğz ederse  bana  buğzu  dolayısıyla eder. Her kim onlara eza ederse bana eza etmiş olur.  Her kimde Allah  (c.c)'a   buğz   ederse   ÇOK  SÜRMEZ  ALLAH (C.C)  ONUN BELASINI VERÎR."

      Yine "Ebu-Said-i Hudri'nin. Sahiheyn'de olan : "(Ashabıma  sebbetmeyiniz) Nefsim yed-i kudretinde  olan  Allah'a  kasem  ederim ki,  her hangi  biriniz   Uhud  dağı  kadar altın infak  etse  onlardan  birinin  bir müd, hatta , yarım  müd  sadakasına  yetişmez," Mütevatir Hadis olan "Nasın en hayırlıları,  benim  karnimdeki  müslümanlardır.  Onlardan  sonra da  müteakiben  gelenlerdir."    " Allahü  Teala (cc)  benim  ashabımı  Enbiya  ve  Mürselin  müstesna  olmak  üzere  ins  ve  cinnin  kaffesine  tercih  buyurmuştur."  (6)  

      "İmam Buhari (rh.a) İmran bin Haşin 'den (rha) şöyle  rivayet  eder:  "-Rasulullah (s.a.v) buyurmuşlardır ki  "-Ümmetimin en hayırlıları,  bana arkadaş kılınanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler ve onlardan sonra  gelenler ve onlardan sonra gelenlerdir." İmran diyor ki: "Onlardan sonra gelenler cümlesini iki veya üç defa tekrar buyurmuşlardır.  (......)

        Cabir (r.a) 'de   şöyle   rivayet   eder : Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki:   "- Beni gören mü'mine ateş dokunmaz ve beni göreni gören de öyledir."  "Büreyde (ra) şöyle rivayet eder : Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: "-Ashabımdan   her   hangi   birisi  bir yerde  ölürse,   Allahü   Teala (c.c)  kıyamet   gününde  onu   oranın  halkı  için  bir  öncü  ve  aydınlatıcı  kılar."  (7)  

     Bu hadis-i şerifler  karşısında   hala mübarek Sahabe-i Kiram hakkında  ileri geri konuşanlar,   Sahabenin   bir   kısmını  suçlayanlar,  bir   kısmına  küfredenler,  bir  kısmını devre  dışı  bırakanlar   acep  neyin   nesidir?  Dalâletin,  sapıklığın, ahmaklığın eseri değil midir?    Birileri bu insanlara  : “Gittiğiniz   yol   uçurumdur,   gitmeyin,  demeyecek mi?   Gittiğiniz yolun sonu ateştir,  demeyecek mi? Dalâlet yolundasınız,  demeyecek mi?”  Unutmayalım ki; akıllı  insan nasihata  kulak   veren   ve   nasihati   dinleyen  insandır.     

     "Enes b.Malik (r.a) diyor ki :"-Rasulullah (s.a.v)'ın ashabından   bazılarına dil uzatanlar olmaktadır. Halbuki  Peygamberimiz buyuruyor ki: "-Kim ashabıma söverse Allah (cc)'ın ve Meleklerin ve bütün insanlarım laneti onun üzerine olsun."   "Ashabımdan söz edildiği zaman susun.  Yıldızlardan   söz   açıldığı   zaman susun ve kaderden konuşulduğu zaman da susun."(Taberani)  Hadisin izahında İmam Zehebi; "Hz. Peygamberin ashabını kötülemek isteyen ve onlara hatalar,  kusurlar  isnad  eden  kişide  münafıktır.”  buyurmuştur." (8)   

 "Rasulullah (s.a.v)  Efendimiz ona (Hz.Muaviye'ye) şöyle buyurmuştu "-İnsanların meliki  olursan  onlara  rıfk ile muamele eyle."  Müslim. "Ashabım arasında olanlar  için dikkat ediniz."

İbn-i Esir. "Ashabım anlatıldığı zaman,  kendinizi tutunuz." Taberani. 

"Allah, Allah, ashabım hakkında onlara garaz tutmayınız." Tirmizi.  

 "Rasulullah (s.a.v)  şöyle buyurdu :  "-Fitne (yahut bid'at) zahir olduğu, ashabıma   sövüldüğü  zaman alim ilmini izhar eylesin'.   Bir kimse bunu yapmazsa, Allah’ın, Meleklerin, bütün insanların laneti  üzerine olsun.  Allahü Teala (c.c), onun   ne farz, nede  nafile  ibadetini   kabul  eder." İbn-i Hacer-i Mekki. (9) 

      Bu hadisi şerifler karşısında halâ ağız burun büken,  kem küm eden bir müslümanın imanından şüphe etmek lazımdır.  Böyle bir müslümanın  akaidi, inanç  sistemi  bozuktur.   Bu  şekilde  inanan  müslümanlar  “Ehl-i Ehva’dır”    Ehl-i  Bid'at ile, Cumhuru ulemanın sahabeye bakışları  aralarındaki derin fark budur!   Tüm  bunlara  rağmen  hala; Sahabeye dil uzatanlar  varsa bulundukları yeri tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.  "Ben sövmüyorum ama sevmiyorum" diyenler, başkalarına sövmeyi  tavsiye etmiş gibi olmuyorlar mı?  Bu ne rezil ve sefil bir mantıktır!.  Sen sevmeme kapısını açınca,  bir diğer sapık sövme kapısını açmayacak mı?   Sahabeye sövme kapısı nasıl açılmıştır?     Bize "Niçin ehl-i bid'at diyorsunuz" diyenler;  sizlere  "Ehl-i  Bid'a"  denilmeyecekte  ya  ne  denilecek?   Ehl-i sünnet sizlere  madalya mı  takacak?    Allahü Teala (c.c)  basiret  ve firaset  ihsan nasibeylesin!   

 

KAYNAKLAR:

(1) Misak Dergisi, Sayı:2, Sh:27, Yusuf  Kerimoğlu,  Fıkhi Meseleler, C.I,Sh:46.İst.1989-(İbn Hacer)  

(2) Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih  Terceme ve Şerhi, C/1, sh:13. Sahabe bahsinde.

(3) Mehmet  Çağlayan,  Ehl-i Sünnet ve Akaidi, Sh: 157.   

(4) Mevdudi, Meseleler  ve  Çözümleri, C.3,Sh:I06.

(5) Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih  Terceme ve Şerhi, C/1, sh:13. Sahabe bahsinde.

(8) Hafız  Zehebi,  Büyük Günahlar,   Sh:   253

(9) İmam-ı  Rabbani,   Mektubat ,C.1 ,Sh:559. Mek.No:251. 

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, SAHABE, (1),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı