Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:19
 
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

İmam Nevevi, Rib'i bin Haris (r.a)'den şu şekilde rivayet etmiştir : Huzeyfe (r.a) şöyle söyledi :"Ben Resulullah (a.s)'ın şöyle buyurduğunu duydum : "Kim Cemaatten ayrılır ve yönetimi   küçük   düşürürse,   Allah'ın kendisini   hoş  karşılamayacağı   bir   halde,  Allah'ın  huzuruna   çıkar." 

  İmam Ahmed, Ebu Zer (r.a)'in merfu olarak şöyle söylediğini rivayet etmiştir : "Kim Cemaatten   bir   karış   uzaklaşırsa,   İslam   halkasını   boynundan   çıkarmış   olur."
Tirmizi,   Abdullah  bin  Abbas (r.a)'tan   rivayet  etmiştir : "Resulullah  (a.s)  şöyle  buyurdu : "Allah'ın  eli   Cemaatle   birliktedir." Taberani, İbni Ömer (r.a)'den rivayet etmiştir : "Resulullah (s.a) şöyle buyurdu : "Benim Ümmetim sapıklık üzere bir araya gelmeyecek.  Sizin cemaatle  birlikte  olmanız  gerekir.   Allah'ın  eli   Cemaatle   birliktedir."

İmam Ahmed, Abdullah bin Ömer (r.a)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir : "Dikkat edin bir adam bir kadınla yalnız yerde başbaşa kalmasın. Aksi halde üçüncüleri Şeytandır. Cemaate bağlı kalın.   Dağılmaktan   kaçının.  Şeytan tek kişi ile beraberdir. İki kişiden ise daha uzaktır. Kim Cennetin   ortasını   arzuluyorsa,   Cemaatle birlikte bulunmaya özen göstersin."

Hakim, İbni Abbas (r.a)'tan rivayet etmiştir : "Resulullah  (a.s)   şöyle buyurdu : "Allahu Teala   benim  Ümmetimi sapıklık üzere asla birleştirmez. Allahu Teala'nın eli de Cemaatle birliktedir."   Taberani,   Haris bin Kays (r.a)'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir : "Bana Abdullah İbni Mes'ud (r.a) : "Ey Haris  bin  Kays, cennetin ortasına yerleşmek senin hoşuna gitmez mi?" diye sordu. Ben "Evet" dedim. Bunun üzerine ." Öyleyse İnsanların (Mü'minlerin) Cemaatlerine  bağlı  kal."   dedi."

Hakim, Yesir bin Amr (r.a)'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir : "Hz. Osman (r.a) öldürüldüğünde, Ebu Mes'ud (r.a) evinde uzlete çekildi.   Bu   sırada   ben   yanına giderek, insanların durumlarından  sordum. Şöyle dedi: " Cemaate  bağlı kal. Allahu Teala, Muhammed ümmetini sapıklık üzere bir araya getirmemiştir."   Bir başka   rivayette   Yesir'in   şöyle   söylediği   bildirilmiştir : "Hz.Ali (r.a) öldürüldükten sonra Ebu Mes'ud (r.a) ile karşılaştım. Peşinden  gittim  ve   kendisine : "Allah adına söylemeni istiyorum. Sen Resulullah(a.s)'tan fitnelerle   ilgili olarak ne duydun? " diye sordum. Şöyle söyledi : "Biz bir şeyi gizlemeyiz. Sen Allah'tan kork ve   Cemaatle   birlikte ol. Dağılmaktan ve ayrılıktan da sakın. Allahu Teala Muhammed (a.s)' ümmetini sapıklık üzere birleştirecek değildir."   (73)   

Şu kadar ki, Hadis-i şerif'lerdeki   tehdit  "Kafir olurlar (olarak ölürler)" demek  değildir,   "çok asi olurlar" manasındadır."   "İbn-i  Adi   ve  Taberani'nin   tahric  ettiği, Ebi Musa  ve  Ebi   Emame'den,   radıyallahu   anhuma, gelen   bir  rivayette   şöyle  buyrulur :  H.51   "İki   ve fazlası Cemaattir."... "Yine İmam Ahmed'in tahric ettiği,   Ebi Zer radıyallahu   anh'tan   gelen   bir  rivayette: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem   şöyle   buyurdu : H.52-  "İki   kişi  bir   kişiden   daha   hayırlıdır;   Üç kişi iki kişiden daha  hayırlıdır.   Dört  kişi üç kişiden daha hayırlıdır. Binaenaleyh size CEMAATİ  emrederim.   Gerçekte  Allahu Teala (c.c),  elbette   ümmetimi   hakk   olan   yoldan   başkasında   bir  araya    getirip    CEMAATLEŞTİRMEZ."   (79)  
      "Mü'minlerin; "Kime,hangi şartlarda ve nasıl" itaat edecekleri , neyi kesinlikle reddedecekleri   Nisa   Suresinin 59.ve 60.ayet-i kerimelerinde   açıkça   izah   olunmuştur.  Resül-i Ekrem (SAV)'in : "Her kim Ulu'l-Emr'e itaatten   bir   el   kadar ayrılırsa,   kıyamet   gününde   Allah (cc)'a fiili ( ameli) hususunda   lehinde   hiçbir   hücceti   olmayarak   kavuşacaktır. Her kim de boynunda (Ulu'l-emr'e) Bey'at'ı olmayarak ölürse, cahiliye ölümü ile ölür." (80)   buyurduğu  sabittir.

İslami   eserler'de:   "Halife,   Sultan,   Ulu'l-emr,  Veliyy-ül  Emir,  Emir'el-  Mü'minin,  Devlet  Başkanı  ve  İmam" kavramları, hep aynı mahiyeti beyan için kullanılmışlardır. İbn-i Hümam "Kitabu'l- Müsayere"  isimli  eserinde : "--Mü'minlerin   kendi   içlerinden bir imam seçmelerinin  sebebi, İslam'ın hükümlerini hakkı ile eda etmek  içindir"  diyerek  önemli  bir  noktaya   işaret   etmektedir.  

İmam Ebu Muin En Nesefi: " Üzerimizde İslam devlet başkanı olan imamı (Ulu'lemr'i) görmeden bir günün geçmesi caiz değildir.   İmam, devlet başkanı olan halifedir.  İmametin hak olduğunu   kabul   etmeyen   kimse   kafir olur.   Çünkü dini hükümlerin bir kısmının farz olması, imamın   varlığına   bağlıdır.   Cuma Namazı,  Bayram  Namazı   ve   yetimleri evlendirmek gibi... İmamı inkar eden farzları inkar etmiş olur. Farzları  inkar  eden de kafir olur."  hükmünü  zikreder."  (81)  

Ayrıca Bazı alimler : " Zalim  bir   hükumdarın   emrinde   geçen   altmış   yıl,  hükumdarsız geçen  tek bir geceden daha hayırlıdır." demişlerdir... "...Siyasi vekalet;   en  küçük  toplum  birimine   kadar, her yerde aynı öneme haizdir. Ebu Said El-Hudri (r.a.)'den   rivayet   edildiğine göre   Resül-i Ekrem (s.a.v.) :  "-Üç kişi sefere çıkarlarsa, mutlaka içlerinden birini emir (imam) Tayin etsinler." (Sünen-i Ebi Davud-İst.1401, K.Cihad:80) emrini vermiştir."  (82)  
        Selim  akıl   sahibi  her   mü'min,   Resül-i   Ekrem (sav)'in :   " Dünyanın   ücra   bir köşesinde de olsa, üç kişinin içlerinden birini kendilerine emir (İmam) tayin etmeden yaşamaları helal  olmaz."   mealindeki   mübarek   tesbitine   uygun  olarak amel  etmek  borcundadır."  (83) 

KAYNAKLAR 
 

73-Said HAVVA, El-Esas Fi's-Sünne,  İslam  Akaidi, c/8,  sh:93-114. Aksa  Yayın Paz. 1992-İst.

79-İsmail   ÇETİN, Cemaat, sh:40.Dilara Yay. 1990.Isparta.

80-Sahih-i  Müslim, C/21478.Had.No:1851. Ayrıca Sahih-i Buhari,   K.  Ahkam, C/8,sh: 105.

81-Yusuf   KERİMOĞLU,  Fıkhi  Meseleler, C/1,sh:299.

82-Yusuf   KERİMOĞLU,   İslami   Har. Mahiyeti, sh:95.

83-Yusuf   KERİMOĞLU,   Devlet   ve   Siyaset,   sh:290.  Misak Yay.Ankara,1995.

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, Cemaat, (3),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı