Yazı Detayı
24 Ekim 2014 - Cuma 20:46
 
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

İslâmî ıstılahta "ahd-ü misak" denilince, ruhlar âleminde Allahû Teâla (cc) ile insanlar arasında tahakkuk eden "mukavele" akla gelir.(1)   Bu ahd-ü misak sadece müslümanlarla değil, bütün insanlarla tahakkuk etmiştir.(2)  "Allahü Teala (c.c), ruhlar  aleminde  iken  bütün   insanlardan  «Misak»  almıştır.  Allahü Teala (cc)'nın  "Elestü birabbiküm"  hitabına, ruhlarımızın"Galû Belâ" demesidir.  Bu  bir anlamda Allah (c.c)  ile  insanlar arasında tahakkuk  eden  manevi  bir  mukaveledir, sözleşmedir.     Nitekim  Kur'an-ı Kerim'de: «Hani  Rabbin, Adem oğullarından; onların sırtlarından  zürriyetlerini  çıkarıp  kendilerini  nefislerine  şahid  tutmuş   «— Ben  sizin  Rabbiniz  değil miyim?»  (demişti)  Onlar da   «— Evet(Rabbimizsin), şahid  olduk»  demişlerdi.     (İşte  bu  şahidlendirme)  Kıyamet  günü   «Bizim  bundan haberimiz yokdu»  dememeniz  içindi.  Yahud  «Daha evvel ancak atalarımız (Allah'a) -şirk  koşmuştu. Biz de onların ardından (gelen) bir  nesiliz.  Şimdi o  batılı  kuranların işlediği  (günahlar)yüzünden  bizi  helak  mı  edeceksin?»    dememeniz  içindi,  İşte biz  âyetlerimizi  böylece  açıklarız.  Olur  ki  (Küfürlerinden)  dönerler" (3)   hükmü   beyan   buyurulmuştur.  Ahd-ü misâk; bütün peygamberler ve onların ümmetleri için geçerlidir. Bütün peygamberler insanları İslam'a (Allah'a teslim olmaya) çağırmışlar  ve   karşılığında  hiçbir ücret talep  etmemişlerdir. Rasûl-i Ekrem (sav)'in "Peygamberler, babaları bir kardeşler gibidirler, dinleri birdir."  buyurmasındaki hikmet budur. (4)  

    Malûm olduğu üzere; «Ne zamandan  beri  Müslümansın?»  sualine  her  müslüman  «Galû Belâ'dan beri» diyerek  cevap  verir.  İşte  «Galû  Belâ» kavramı;  Ayet-i  Kerime'de  geçen,  ruhlar  alemindeki     «Misakı» anlatmak    içindir.  Molla Hüsrev,  Misak  hadisesiyle  ilgili  olarak    şunları  zikrediyor.  «Misak  ayetinde  iki  husus  vardır. 

Birincisi: Allahü Teala (c.c) 'nın  ikrarıdır.  (Yani — Ben sizin  Rabbiniz değil  miyim?»  sualidir.)  

İkincisi: İnsanların  kendi  nefislerine  şahid tutulmasıdır.  Bunun  tabii  sonucu  olarak;  insanların  yerine  getirmesi  gereken  vazifeler (Emânet)   ortaya  çıkmıştır» (5)    Allahü  Teala (c.c)'nın;  gerek  kendi  hukuku,  gerek  yarattıklarının  hukuku  ile  ilgili  tekliflerinin  varlığını  hepimiz  biliyoruz. İnsanın  lehindeki  ve  aleyhindeki  haklarına  sahip  olabilmesine de «Ehliyet»  denilmiştir.  Teklifler,  bu ehliyete  dayanır.  Teklife  muhatab  olan  her   insana  da   «Mükellef»  denilmiştir!." (6) 

"Ahd-ü Misak"ın tabii sonucu  her mükellef emaneti  yüklenmiştir.   Nitekim   Kur'ân-ı Kerim'de:  "Biz  emaneti  göklere, yere ve dağlara  arz (ve teklif) ettik de, onlar   bu   emaneti  yüklenmekten çekindiler, bundan endişeye  düştüler.   İnsan (a gelince, o tuttu)  bunu  sırtına  yüklendi.   Çünkü o çok zulümkâr ve çok câhildir." (7  buyurulmaktadır. Müfessirler, bu âyet-i kerimede zikrolunan emanet'in, tekalif-i ilâhiyye'nin cümlesi (ilâhi tekliflerin tamamı) olduğu hususunda müttefiktirler. (8)  Usul-i Fıkıh'ta  emanet;  Allahû Teâla (cc)'nın  gerek  kendi hukuku, gerekse  yaratılmışların  hukuku ile ilgili bütün vazifelerine verilen isimdir. (9)  Hz. Enes (r.a)'den  rivayet  edilen  bir  hadis-i şerif'te Rasûl-i Ekrem (sav)'in: "Emanete riayeti olmayanın imanı da yoktur, ahde vefası olmayanın dini de yoktur" (10)   buyurduğu bilinmektedir.  Elbette emanet ve ahde vefâ;  ruhlar  âleminde  tahakkuk  eden "zimmet" ile de  yakından  alâkalıdır."   Yukarıda  verilen haberlerle  Rabbimizin   her ümmete, her topluma  her kavme  bir Peygamberle   bir şeriat gönderdiğini  öğrenmiş  oluyoruz.   Bu hususu da Maide  ve  Hac suresinde açıkça  görüyoruz: ''Her birinize bir şeriat verdik''  (11)    "Biz her ümmet için bir şeriat tayin ettik ki, onlar onunla amel ederler." (12) Aslında  misakla alınan  sözün  özü  ve  özeti de budur!   Müslümanlar  Allahü Teala (cc)'dan gelen vahye teslim olacaklar, heva ve heveslerine  tabi' olmayacaklar.   İmanlarının gereği vahyin dışındaki tüm sistemleri  reddedecekler.

 

 KAYNAKLAR              

(1) Abdülaziz el-Buhari, Keşfü'l Esrar, İst.1308, c. IV, sh. 238.
(2) Mülla Hüsrev, Mir'at el Usûl fi ,şerhü Mirkat el Vüsûl. ist.1307, c. I, sh.591.
(3) A'raf sûresi: 172-174 
(4) Buhari Enbiya 48  
(5) Molla Hüsrev, a.g.e., c. I, sh. 591.  
(6) Y.Kerimoğlu, Fıkhi Meseleler, C/1, sh:86. Ölçü Yay.1989 İst.
(7) Ahzab sûresi: 72. 
(8) Mecmuatu't-Tefasir, İst. 1979, c. V, sh. 142-143 (Haazin, İbn-i Abbas, Nesefî ve Kadi Beyzavi'nin "emanet" ile ilgili tefsirleri.
(9) Molla Hüsrev, a.g.e., c. I, sh. 591.   
(10) Beyhakî, es-Sünenû'I Kübra, Beyrut, ty. c. IX, sh. 231.
(11) Maide sûresi:48.
(12) Hac sûresi:67.

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, AHD-İ, MÎSAK, (1),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı