Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:16
 
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

CEMAAT  NEDİR?

Cemaat  nedir? Önce bu kelime üzerinde duralım. CEMAAT:  Cemaat derken Tabi ki akla İslam Cemaati gelmelidir. İslam Cemaati ise  şöyle  oluşmalıdır.   Şer'i   Şerife uygun bir şekilde  şartlarını  taşıyan bir   mü'mine  bey'at  edilir.   Beyat   sonucu ortaya   çıkan   kişi   mü'minlerin emiri olmuş olur. Diğer mü'minler de o emir etrafında toplanırlar  ve  bir  CEMAAT  oluşmuş  olur.

Şimdi   BEY'AT   kavramını   izaha   çalışalım:  "Arapça   bir  kelime olan  BEY'AT : "Kabul etmek, bir akidden (anlaşmadan)  razı  olmak ve tasdik  etmek" gibi  manalara  gelir."...   İslami   ıstılahta : " Bir  mükellefin; ehil  bir  CEMAAT ( ehl-i hal ve'l akd ) tarafından tesbit edilen halifeye ( İmam'a,   ulu'lemr'e)   itaat   edeceğine   ve   sadık kalacağına dair, söz vermesine  BEY'AT  denilir. 

Bey'at'ta   asıl   olan;   Bey'at   edecek   mü'min   kendi   elini,   emirinin  eli   üzerine koymasıdır.  Bu  bir anlamda   mükellefin;   "Meşru (şer'i)  olan   her   emirde   (hoşuna   gitse   de,   gitmese   de)  itaat   edeceğine   dair   sadakat  yeminidir.  Zira Rasül-i Ekrem (SAV)'in : "Müslümanlar  gerek  hoşlarına  giden,  gerek  hoşlarına  gitmeyen  her  hususta  kendilerinden  olan  emir sahiplerine itaat ederler. Bununla yükümlüdürler. Ancak günah işlemeleri emredilirse, itaat etmezler."  buyurduğu   bilinmektedir.

 Bey'at; Kitap,  Sünnet  ve  Sahabe-i  Kiram'ın  icmaı  ile  sabit  olan,  salih bir ameldir.   İslam uleması "Bey'at Farzdır" hükmünde ittifak etmiştir.   Bazı çevreler ; "Bey'atın farz olabilmesi  için,  İslami  bir  yönetim  (devlet) şarttır"  iddiasını  ileri   sürmektedirler. Rasulullah  (SAV) ile mü'minlerin  yaptıkları   ilk   Bey'at;   "AKABE'de"   gerçekleşmiştir. Bu tevatür derecesindeki haber; muteber bütün kaynaklarda yer almıştır.  Bu Bey'atın;   Mekke tebliğ döneminin sonlarına   rasladığı da bilinmektedir.   Mekke dönemiyle  ilgili   olarak İmam-ı Serahsi : "--O dönemde  Mekke;  İslam ahkamının tatbik olmadığı  bir  darü'ş-şirk idi"   hükmünü zikretmektedir ...Dolayısıyle;   ilk   Bey'atın   gerçekleştiği   dönemde,   İslami  bir  devlet  mevcut  değildi......

Bilindiği   gibi  mü'minlerin  kendi  içlerinden  seçtikleri   bir  Ulu'lemre  itaat  etmeleri,   kat'i   nassla FARZ  kılınmıştır.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de : " Ey iman edenler!  Allah'a  itaat  edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine  de  itaat  edin... "  (70)  
    Müslümanların  bir  kısmının  milyonlar vererek ceplerinde bir gurur vesilesi yaparak taşıdıkları "Tesbih" i düşünelim. İslam cemaatini en güzel bir şekilde canlandırarak sembolize  eden  tesbihi.  En başta bir "İmame", sonra bir iplikle birbirine bağlanmış tesbih taneleri. Baştaki imame zaten ismiyle anılan "İmam"ı ifade ediyor. Yani  Mü'minlerin  bey'at  ederek bağlanacakları, itaat edecekleri imamı. Taneler ise mü'minleri,   yani   İslam   cemaatinin   fertlerini  ifade  etmektedir.

Taneleri  bir   birine  bağlayan iplik ise Mü'minleri imama bağlayan manevi   bağ   olan   "Beyât"ı   ifade   etmektedir. Bey'atı olmayanın imama bağı olmaz. Yani taneleri İmameye bağlayan   iplik   olmayınca taneler topluluktan-Cemaatten ayrılır, koparlar. Cemaatten ayrılanın ise   küfre-şirke,   batıl ideolojilere kurban olması an meselesidir. Onun için "Bey'at"sız, itaatsız   yaşayan   mü'minler  şu   mübarak   Hadis-i Şerifle uyarılmışlardır : "....Her kim de bey'at sorumluluğu  olmadan   ölürse,   Cahiliyye   ölümüyle   ölür."   (71)  

Bu   tesbih  misalinin İslam cemaatine teşbihini sakın unutmayalım! "La teşbih ve la temsil" Bu teşbih, anlatılmak istenenleri en güzel bir şekilde anlatmaktadır. Her türlü tehlikenin bulunduğu   ıssız   sahrada   analarını   kaybettikten   sonra   vahşi   canavarlardan   kurtulmak için   sağa-sola   koşuşan   civcivlerin  hazin hali; sayıları bir milyarı aşan başsız ümmetin   halini   andırmaktadır. Başı koparılmış bir canlının çırpınışı, nasıl   beyhude   bir  çırpınış ise; başsız   ümmetin   vücut   bulmak   için   çırpınışı  da  o  kadar  beyhude   bir   çırpınışdır!  
 

"CEMAAT : Cemaat  kelimesinin  Şeriat  ıstılahındaki anlamı; "Resulullah (a.s)'ın   ve   Ashabının   üzerinde   bulundukları   çizgi   ve  İTİKAD  ve   bu   itikad  üzere  olan   kitle   olarak  ifade edilebilir.  "Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat" tabiri de bu anlamı ifade etmektedir....Bu  inançta insanlar   bulunmadığında da   kelimenin ıstılah anlamına göre  hiçbir  şekilde  "CEMAAT"  meydana  gelmiş   olamaz!!!

Bazen Cemaat kelimesi, doğru çizgide olan ve kendisi hakkında İMAMETLE   ilgili   hükümler  uygulanmış bir imamın etrafında toplanmış,   hak ve adalet  ehli  olan kitle anlamına da kullanılır. Kim böyle bir   kitlenin   içerisine girer, inancı da temiz (batıl ve sapık şeylerden arı)  olursa  o  CEMAAT'tendir.    Cemaat   kelimesi,  yerine   göre Müslüman   toplum   anlamına da kullanılır.  Bu anlamda CEMAAT, taşrada yalnız kalmış kimselerin tersi anlamındadır. Çünkü kişi, ancak topluluk   halinde yaşanılan   merkezlerle   irtibatlı   olduğunda CUMA namazlarını   kılabilir   ve   cemaatle   namaza   devam   edebilir.

Cemaat  kelimesi  bazen de hakka   yapışma   anlamında   kullanılır.   Böyle   bir durumda, kişi yalnız da kalsa bir CEMAATTIR.....Yüce Allah (cc) şöyle buyurmuştur : " Şüphesiz  İbrahim  bir Ümmetti " (72)     Nitekim  sahih  bir  rivayetle  nakledildiğine göre  İbn-i  Mes'ud'un da  şöyle  söylediği   bildirilmiştir :   "Cemaat, tek  kalsa da  kişinin  hakka  uygun  olmasıdır."
     Bu tariflerden de anlaşılacağı gibi,  emiri olmayan yüzlerce veya binlerce insan bir araya gelmiş  olsalar  yine  de  cemaat  oluşturmuş  olmazlar........

KAYNAKLAR:

70-Kur 'an- ı   Kerim,  En Nisa Suresi:59.   Yusuf KERİMOĞLU, Fıkhi Meseleler, C/1, sh:166-167.Ölçü Yay.İst.

71-Buhari,  Ahkam 4.  Müslim, el-İmare,581851

72-Kur 'an- ı  Kerim,  Nahl Suresi:120

  

 
Etiketler: İslami, Kavramalr:, CEMAAT, (2),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı