Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 15:00
 
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

 2— Sünnet Hakkındaki Görüşleri: (6)

      Şia'nın  sünnet'e  bakışları  ve  sünneti  delil  alış  şekilleri  çok  farklıdır.   İslâm  fıkhının ikinci   kaynağı  olan sünneti kabul ederler.  Delil olarak kabul ederler. Ancak şu şartla; Alınması   gereken hadis mutlak manada  Ehl-i Beyt  kaynaklı olacaktır.  Diğer sahabenin rivayet ettiği  hadislerden  ise  hesaplarına  gelenleri alırlar,  gelmeyenleri  almazlar. Zira, şia  başta Hz. Ebu Bekir (Ra) ile Hz. Ömer olmak üzere sahabenin yekununu küfürle itham ederler. Hadisleri almada Ehl-i sünnet'le  Şia arasında çok önemli farklar mevcuttur.  Şia nasları  anlamada kendi  arzularına göre hareket etmişlerdir. Batıl tevillere sarılmışlardır. "YALAN HADÎS" uydurmuşlardır." (1)  Resulullah (sav)'ın  ehl-i beytine nisbet edilen ve siyasi savaşlarında  Hz. Ali (ra)'nin   yanında   bulunanların   rivayet ettiği hadislerden başkasını kabul etmezler. Hadislerin kabulünde sahih olup olmadığına,  senedine ve ilmi metoda ehemmiyet  vermezler. Çok  defa  meçhul  şahıslardan  rivayet  ederler  ve  derler ki:  "Muhammed  b. İsmail'den  o da  ashabımızdan  birinden,  o da bir adamdan  rivayet etti ki şöyle dedi: ........"   Kitapları,   sıhhatinin   isbatı  mümkün olmayan on binlerce hadisle doludur. Ve bu hadisler  üzerinde dinlerini  bina   etmişlerdir. Bu tutumlarıyla  Sünnet-i Nebeviye'nin dörtte üçünden fazlasını inkâr etmişlerdir.  Bu  nokta  Şii'lerin  diğer  müslümanlardan  ayrıldığı  en  mühim   noktadır."  (2)

   "Al-i  Beyt  yoluyla rivayet edilmeyen hiç bir hadisi  nazarı itibara  almadıklarından, BUHARİ   ile  MÜSLİM başta olmak üzere  Kütüb-ü Sitte-i Sahiha'yı  kabul etmiyorlar." (3)  Yalnız   Şia'mı  kabul etmiyor?   Bu gün  Ehl-i  sünnetim  diyen  bir  çok  mezhebsiz  sapıkta  bahsi geçen hadis kitaplarındaki  hadislerin hepsini  kabule  yanaşmıyor, bir çoğunu  inkar ediyorlar!    Mevdudi  (rh.a);  Hadisleri  alırken  Ehl-i şia'nın yaptığı  hatayı  şöyle  belirtmektedir : "Ehl-i  Şia,  İslâm'i  bilgi kaynağını tek bir kaynağa (Yani onların belirlediği  ehl-i beyte)  münhasır  kılmakla  bu  hatayı  yapmış   ve   diğer  bütün  bilgi   kaynaklarını  atmışlardır.   Ama   Ehl-i Sünnet   imamları  bu  hatayı  yapmamışlardır.   Onlar Ehl-i  beyt'te  gördükleri, buldukları  bilgiyi de,  diğer sahabede olan bilgileri de  almışlardır.   İçinde  Ehl-i  Beyt'in  ileri  gelenlerinin   rivayet  ettiği  hadislerin  olmadığı  hangi  hadis  kitabı  vardır?  Bir  gösterin de  görelim..." (4)

     Yukarıdaki ifadelerden de açıkça anlaşılmaktadır ki;  Ehl-i sünnet katı taassupla hareket etmemiştir.   'Ben  kargadan başka kuş tanımam'  düşüncesi  bu  fırkayı  eli  kolu ve ufku bağlı bir fırka haline getirmiştir. Ayrıca Ehl-i Şia olan İmamiyye-îsna-Aşeriyye kendini savunması  ve  akidesini haklı çıkarması için oldukça hadis uydurmuşlardır.  Bu konuda İ.Lütfi  Çakan Hocanın  kaydettiklerine  bakılırsa   işin  ciddiyeti  daha  güzel   kavranabilir. " -Hadis uydurmada zındıklar ile Şia'nın başı çektiği tarihi bir gerçektir. Şiiler, Hz.Ali (r.a) hakkında,  O'nu  Hz. Peygamber (sav) 'in halife tayin ettiği,   O'ndan  önceki   üç hâlifenin,  haksız   olarak bu makamı işgal ettikleri fikrini işleyen bir çok hadis uydurmuşlardır. Bunların en  meşhuru   "İnsanların en hayırlısı Ali (ra)' dir,  bundan  şüphe eden kâfirdir." uydurmasıdır.  Hammad b.Zeyd "zındıklar ondört bin (14.000.) hadis uydurmuşlardır" der. (5)   Bu cümleler, "Buhari'de, Müslim'de  zayıf hadis var" diyen ahmakların kulaklarına küpe olmalıdır. 

    Büyük hadis alimi  Şa'bi'de  "Batıl  fırkaların  en tehlikelisi  olan  Rafıziler,  sevdikleri veya  korktukları  için değil,  müslümanlara  karşı  duydukları   kin  ve  nefret  sebebiyle, onlara  fenalık yapmak için  İslâm'ı  kabul  etmişlerdir," der.   Bunlar  hiç bir ölçü tanımadan hadis  uydurmuşlardır.  "Ben  nebilerin  sonuncusuyum.    Allah'ın  dilediği hariç, benden sonra  nebi  yoktur",   "Rabbını  Mina'da  boz  bir  deveye binmiş olarak gördüm..." gibi sözler bu ölçüsüzlüklerin hangi boyutlara ulaşmış olduğunu göstermektedir..... Yine zındıklardan  Âbdulkerim  b.Ebi'1-Avca,  asılmak  üzere   yakalandığı zaman, "Dininizde helali  haram,  haramı   helal  göstermek   üzere bin (1.000)  hadis  uydurdum"  diyerek  ne  azılı  bir   İslâm   düşmanı  olduğunu   itiraf   etmiştir."   (6) 

    "Şia,  İslâm  tarihinde  ortaya  çıkmış  ilk  siyasi  fırka olduğuna göre hadis vaz'ının da bunlarla  başladığını  tahmin   etmek  hatalı  sayılmaz.  Filhakika, şiilerin itimat ettikleri ve büyük  değer  verdikleri  "Nehcül  Belağa"  şerhinde  mutedil  Şia  imamlarından  İbn  Ebi'l-Hadid, bu  konuda  aynen şu  ibareleri kullanmıştır ;  "- Bilki, fa'dail  .. ile ilgili yalan  hadislerin aslı Şia  cihetinden gelmiştir. Onlar bidayette  imamları  hakkında  muhtelif hadisler vaz' etmişlerdir.  Onları   hadis  vaz'ına   sevkeden   amil,  hasımlarının   düşmanlığı  idi.  Ne zaman ki  Bekriyye,  Şi'a'nın  bu  faaliyetini  gördü ,  onlarda  kendi imamları hakkında Si'anın  hadislerine  mukabil başka hadisler vazettiler. "  (7) 

1-Osman Keskioğlu,  İslam Hukuku,  Ank.I969, Sh: 64-65.

2-Muhibbuddin Hatib,El-Hutut-u'l-Arıza Li ş-şiati'1-İsney Aşeriyye, Sh: 52-53.

3-Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, Sh:39—40 İlim Yay.

4-Mevdudi, Meseleler ve Çözümleri,  ist. 1990, C 2, Sh: 244.

5- İtr, Menhec. sh.303

6-Doç.Dr.İ.Lütfi Çakan, Hadis Usûlü, İst.1991,  Sh: 154-155.

7-İbn Ebi'l Hadid, Şerhû  Nehcül Belağa.  Kahire.C.3 sh:26. 

 
Etiketler: EHL-İ, BİD'A, FIRKALARDAN, ŞİA, -6-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı