Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:58
 
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

I- KUR'AN  HAKKINDAKİ  GÖRÜŞLERİ:  (5)

     Başka bir nakle kulak verelim : "Gerek Kur'an hakkın da gerekse diğer ilahi kitaplar hakkında  Kimi  Şii  kaynaklarda  şöyle rivayetler bulunmaktadır. Onlara göre Allah (c.c) tarafından indirilmiş  bütün  kitaplar  imamların yanındadır.   Kur'an'ın  tamamını  imamlardan başka  hiç  kimse  toplamamıştır.   Kur'an'ın  tamamını  topladığını  iddia  eden bir başkası yalan  söylemiştir.   Çünkü  O'nu   Allah'ın  indirdiği  gibi  aynen ezberleyen ve toplayan sadece Hz.Ali (ra)'dir.  Birde  ondan  sonra  gelen  imamlardır. "  (1)

    Ayrıca Hz. Fatıma'nın Mushaf'ı da imamların  yanında  mevcuttur.  Bu  Mushaf,   elimizdeki  Kur 'an'dan  hacim  olarak  üç kat daha fazladır.   Ve  bu  Musfhaf'ın  içinde  bizdeki  Kur'an'dan  bir  harfi  bile yoktur.  Kur'an'da  ki   ayet  sayısını   on yedi bin (17.000)  olarak rivayet eden  bir  başka  anlayış,  ilk Şiilerden  olan  Şeyh  Saduk  tarafından  te'lif  edilerek  "Onların hepsi  vahiydir,  ancak  Kur'an'dan  değildir."  hükmüne  varılmıştır.

      Bütün  bunlara  rağmen  bu gün Şiiler,  elimizdeki  Kur'an'ı  esas  almakta ve Ehl-i sünnet  ile  aynı  Mushaf'ı  temel  kabul  etmektedirler.  Günümüzde Kur'an'ın aslı üzerinde Ehl-i sünnet  ile  bir  ihtilaf  söz  konusu  değildir.   İhtilaf   yorumlardadır."

    Bahsi  geçen  hususa  daha evvel de değinmiştik. Bu gün onların elindeki  Kur'an  ile bizim elimizdeki  Kur'an  arasında  hiç  bir fark yoktur.  Bu doğrudur. Şüphemiz yoktur. Ancak Şia'nın  kaynaklarında  geçen  bu   sakat düşünceler  tereddüde yer vermektedir!  Prof. İlahi Zahir'in, "Şia'nın  Kur'an, îmamet  ve  Takiyye  Anlayışı"  adlı  eserinde  "Müslümanların ellerinde  bulunan  bu  Kur'an'ın  bazı  kısımlarının değiştirilmiş ve eksik olduğunu  söylemeleri   hiç  bir  şekilde  tutarlı  ve  doğru  değildir." (2)  demesi  çok  doğrudur.

   Prof. Muhammed   Ebu  Zehra (rh.a)'nın  kaydettiklerine  göre : "El-Kuleyni'nin  anlattığına  göre Ebu Bekr  Sıddık'ın torunu  olan Ca'fer'i  Sadık,  Kur'an-ı  Kerim'de  bazı  eksiklikler  bulunduğunu  söylermiş.  Kur'an'daki  bütün  "Al-i Muhammed" kelimeleri kaldırılmış; mesela, "Ey Peygamber, Rabbinden sana indirilenleri tebliğ et; eğer yapmazsan O'nun elçiliğini  teblig  etmemiş  olursun."  (3)  ayetindeki   "Rabbından"  kelimesinden sonra  gelen  "Ali" kelimesi kaldırılmış.  "O zulmedenler, yakında hangi inkılâp ile sarsılacaklarını bilecekler" (4) ayetindeki  "Zulmedenler" kelimesinden sonra ve "Hangi"  kelimesinden  önce  yer  alan  "Ali Muhammed"  sözü kaldırılmış.  Keza,  "Gerçekten kafir olan ve zulmedenleri  Allah  asla yarlığamıyacaktır" (5)  ayetindeki  "zulmedenler"  kelimesinden sonra  gelen "Al-i Muhammed"  sözü kaldırılmış, (!)  Ca'rfer-i Sadık'a  isnad  edilen  bu  sözler,  Allah'a,  Allah'ın  elçisine  ve Resulullah'ın  torunlarına apaçık  bir iftiradır.  Bu tür iftiraları  uyduranları  Allah  kahretsin!"   (6)

  Aziz okuyucum, o büyük  îmama  isnad  edilen   bu  türlü  sözleri  okurken,  benim  tüylerim  diken  diken  oldu. 

    Bazı  iyi  niyetli  kardeşlerimiz   devamlı   sorarlar :   "Peki  İmam-ı  Ca'fer es-Sadık' (rh.a) ta mı   Ehl-i bid'attir?"   Bizde   devamlı  elbette  HAYIR, deriz.   Zira  îmam  Cafer Ehl-i sünnettir. Yukarıda ki   misallerde de görebileceğimiz gibi bu iftiraları, Hadis diye İmam Ca'fer'in  söylediğini  söylüyorlar.   İmam-ı  Ca'fer  kendi zamanında  ortaya  çıkan bu sapıklarla   bizzat kendisi mücadele etmiştir.   Bu  tür  iftiraların  yazılı olduğu ve Şia'nın kaynak  hadis  kitabı  diye  andığı  kitap, işte El- Kûleyni'nin  'KAFÎ'  ismindeki  kitabıdır. İçinde 16.099 hadis vardır.  Kur'an  hakkında şüphe tohumları   eken  bu insanlara, Resulullah'ın  (sav)  torunlarına  iftira  edenlere  ehl-i  bid'at  diyormuşuz!  Peki  ehl-i  bid'at  demeyelim de  ya ne diyelim?   Ehl-i  Sünnet mi  diyelim?   Bu  insanların  düşünceleri,  Allah Resulünün  sünnetine  uygundur mu? diyelim.  Körü  körüne   bid'at ehlinin  görüşlerini savunanlara,  yayanlara   Ehl-i  sünnetle  eş  değerde   tutanlara   Ehl-i Bid'at  veya  fırak-ı dalle,  ehl-i heva  demeyelim de  ya  ne  diyelim?    Ehl-i sünnet mi diyelim?  Ehl-i Beyt dediğimiz imamlar  nerde;  onların yolundayız  diyenler  nerde? 

       "Raf'izilerden   bazıları,  Kur 'an'ın   bir kısmının Hz.Muhammed (s.a.v.)'e , bir kısmının  ise  Hz. Ali (r.a)'ye  indiği   inancındadır.   Ben H.479  senesinde   arkadaşlarımızdan  bir fakihi dinledim. Bu fakih Mekke'de Beytullahı ziyarette idi.  Ziyaretin  dışında  bir  gün,  Rafizilerden  birisinin  bir  topluluğu zikirden alıkoyarak şöyle dediğini nakletmiştir; "Hz. Cebrail (a.s) Kur'an'la   Hz.  Peygamber  (s.a.v.)'e  iniyordu.  Hz. Peygamber   (s.a.v.)   Hz.  Cebrail   (a.s)'e  Kur 'an'dan   bir   miktar   Hz. Âli (r.a)'ye indirmesini emretmiştir." (7) 

     Verdiğimiz   kaynaklardan  edindiğimiz izlenimler,  bu insanların güvenilir olmadıklarıdır. Tarihte   hep  kullanılmışlardır.   Ehl-i sünnet  inancına  göre;  "Kur'an'ı   Kerim  bütün insanlığa gönderilmiş  son  kitaptır. Asla bozulmamış, değiştirilmemiştir. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır.  Kur'an-ı Kerim  diğer  mukaddes  kitapların  aksine  her  türlü   değiştirilmeden, noksanlıktan  uzak  olup  yüce Allah'ın  indirdiği   Hz. Peygamber’in okuduğu, kâtip sahabilerin  tamamen  yazdığı;  hafızların  ezberlediği  şekilde,  Resulullah'ın  vefatından sonra  Hz. Ebu  Bekir'in   halifeliği devrinde,  aynen  toplanıp bir kitap haline getirilmiş ve öylece muhafaza edilmektedir." (8)   Zira  Alemlerin  Rabbi :  "Hiç  şüphe  yok  ki, Kur'an'ı biz indirdik, biz!  Ve  muhakkak  onu  biz  koruyacağız." (9) buyurmuştur.      

 

(1)-Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiye Şiası, Sh:207.

(2)-H.Tahsin Feyizli, Akaidi Nesefiye, İst.1988,Kültür Basın, Sh:22.Prof. İlahi Zahir, Şia'nın Kur'an, İmamet, Takiyye Anlayışı,Sh: 69-109      

(3)-Kur'an-ı   Kerim,  Maide  Suresi,  Ayet: 67

(4)-Kur'an-ı   Kerim,  Şuara  Suresi,  Ayet: 227

(5)-Kur'an-ı   Kerim,  Nisa   Suresi,  Ayet: 168.

(6)-Prof.M.Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, Sh: 201-202.

(7)-(Ehl-i Sünnet Tetkikleri, Sh: 215.     İmam Ebu Yüsr Muhammed Pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi, Sh: 355, İst. 1980.)

(8)-(Akaidi Nesefi, Sh: 21-22. Çev. H. Tahsin "Feyizli,  İst. 1988.)

(9) (Kur 'an-ı   Kerim, El-Hicir Suresi, Ayet: 9.)

 
Etiketler: EHL-İ, BİD'A, FIRKALARDAN, ŞİA, -5-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı