Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:56
 
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

I- KUR'AN  HAKKINDAKİ  GÖRÜŞLERİ:  (4)

      Şia'nın  iddialarından  bir  iddiada  şudur :  Şia alimlerinden   Ebu Mansur Et-Tabersi "İhticac ala Ehl-i Lücac"  isimli  kitabında,  Hz.Ali (ra)'nin  zındıklardan  birine : "Daha önce söylediğim  gibi  o  ayette ki "filyetama"  kelimesi  ile   "fenkihu"  kelimesi  arasında  Kıır'an'ın üçte  birinden  fazlasına  denk  miktarda  ayet münafıklar tarafından  Kur'an'dan  çıkarılmıştır."   Ebu Mansur burada, münafıklar sözüyle Resulullah (sav)'in ashabını kasdetmektedir.   Bu  ashab   Kur'an'ı   toplamış  ve  Osman (ra) mushafının  yazmasıyla bizzat  Ali b.Ebi  Talib  halifeliğinde  uğraşmıştır.   "El-İhticac  ala  Ehli  Lücac"  isimli   kitapta Hz. Ali  (ra)'ye  nisbet  edilen   bu  uydurma  söz  hakikaten  Hz.Ali (ra)'den  sadır  olsa, bu  O'nun  İslam'a  ihaneti  demektir.   KUR'ANIN  ÜÇTE  BİRİ  gibi  bir  bölümünü  saklıyor.  En  azından  halifeliği  zamanında  saklı olan kısmı  insanlara  tebliğ  etmiyor ve onunla ameli  terkediyor, demektir.  Halbu ki halifeliği  zamanında  onun  önünde  bunları  yapmakta  hiç  bir  engel  yoktu.  Kur'an'dan  bu  miktar,   ayetleri  kendi  rızası  ile  isteyerek  saklaması (haşa)  nifak  demektir.  Hz.Ali (ra)'ye  bu  sözleri  isnad  eden  Ebu Mansur  Et-Tabersi  bu  kitabıyla  aslında  Hz.Ali (ra)'ye  ihanet  ve  küfür  damgası  vurarak   tüm  Ashab-ı  Kiram'ı   münafıklıkla  suçluyor!                   

      Yukarıdaki   iddia  Hz.Ali (ra)'nin  halifeliği   boyunca elinde imkan olduğu halde Kur'an'dan  çıkarıldığını  iddia  ettikleri   kısmı  açıklamaması   ve onunla  insanları amel etmeye   davet  etmemesi   iftirasının  delilidir."  (313) 

    Hiçbir  kelime  katmadan, cümle  ilave etmeden  yorumu  ve sonucu size    bırakarak  Şia'nın  İslâm  adına  yazdıklarını  kaynaklarından  aktarmaya devam edelim:  "Şia'nın Buharisi  El -Kafî'de   (İran Baskısı  1278. sh: 54)  İki  sarih  nass vardır.   Şöyle: "Cabir el-Ca'fer'i'nin şöyle  dediği  rivayet  olunur;  Ebu Cafer (Aleyhisselam)'ı  şöyle derken işittim : "KUR'ANIN  İNDİRÎLDİGİ  ŞEKİLDE  TOPLANDIĞINI YALANCIDAN BAŞKASI İDDİA ETMEMİŞTİR.  ONU  İNDİRİLDİĞİ   GİBİ ALİ B. EBİ TALİB VE ONDAN SONRAKİ   İMAMLARDAN  BAŞKASI   HIFZ  EDİP  TOPLAMAMIŞTIR."

     Şia  mezhebinde  bizdeki,  Sahih-i  Buhari  kadar  değerli  olan  bu  KAFİ  kitabını  her  şii okur  ve  bu  nassada  iman  eder.  Bizde deriz ki; Şia kesin olarak Ebu Cafere iftira etmektedir.  Zira  Hz. Ali (ra)  Küfe'deki  hilafeti  müddetince  Hz. Osman (ra)'nın  topladığı Mushaftan  başka bir şey ile amel etmemiştir.  Ve başka bir Mushaf  neşretmemiştir. Şayet elinde başka bir Mushaf  olsaydı,  onu en azından   halifeliği   zamanında  neşreder onunla amel edilmesini emrederdi.    Eğer  kendisinde  başka bir Mushaf var bunu da Müslümanlardan sakladıysa,  o  zaman  Allah 'a,  Peygamberine  ve  İslâm  dinine ihanet etmiş olurdu.  İmam Ebu Cafer Muhammed el-Bakır'dan bu çirkin sözleri duyduğunu söyleyen  Cabir el-Ca'fi, Şia'ya  göre  her  ne  kadar  güvenilir  olsa  da  Ehl-i Sünnet nezdinde  yalancı  olarak  bilinmektedir... Ebu Yahya el-Hamani dedi ki, Ebu Hanifenin şöyle söylediğini işittim : Gördüklerim arasında   Ata'dan   daha faziletli, Cabir el-Ca'fi' den  daha  yalancı kimse görmedim. (Mecellül-Ezher. Sayı: 308. Sene 1372)   (314)  

       Yukarıda ki,  ifadeleri  olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz.  Hiç  bir  ilave  yapmayı  uygun  bulmuyoruz.  Yalnız bir hususu hatırlatmayı zaruri görüyoruz. Alıntı yapılan  "KAFÎ"  ismindeki  kitap, Ehl-i Bid'a'nın  bu  gün  halâ  elinde bulundurduğu dört büyük hadis kitaplarından biri olduğu  göz ardı  edilmemelidir.  Yazıda geçtiği  gibi Ehl-i sünnet Müslümanlarca  Buhari-i Şerif  nasıl  büyük  bir  hadis kitabı  ise,  "KAFÎ"de  Ehl-i Şia'ca öyle büyük  bir  hadis kitabıdır.   Yine  devam ediyoruz alıntılarımıza. İslam birliğinden bahsedenlerin, "İslâm devleti",  "Ümmet-i  imam" diyenlerin,  Ehl-i  sünnetin  fıkıh  kitaplarında  da hatalar  var diyenlerin kulakları çınlasın.  Şu inaçlar karşısında halâ, ehl-i sünnete  dil  uzatanlar,  hangi  düşüncenin  kölesidirler?

   Asıl  korkunç  iddiaya  geliyoruz.  Bakalım ilmin elde edilmesine ihtiyaç duymayan kardeşlerimiz  hala  kiraya  verdikleri  kafalarını  kurtarmak  istemeyecekler mi?    Aynı  kitapta daha  korkuncu;  Cafer es-Sadık'tan rivayet edildiğini uydurdukları şu nassdır: "-Ebu Busayr'dan  rivayet  olunmuştur, dedi  ki : Ebu Abdullah'ın yanına girdim. Ebu Abdullah (Yani Cafer es-Sadık) dedi ki: -Bizde Fatıma (Aleyhisselamın.) Mushafı vardır. -Fatıma Mushaf'ı da nedir? dedim, dedi ki: -Sizin Şu Mushaf'ınız  gibi  üç misli  (büyük bir)  Mushaf'tır. Allah'a yemin  ederim ki,  onda  sizin   Kur'an'ınızdan  bir  harf  bile  yoktur."  (315) 

    "Ehl-i Beyt  imamlarına  yapılan  bu  iftiralar çok eskidir.  Bu  iftiraları,  bin sene  evvel Muhammed b. Yakub el-Küleyni  "el- KAFÎ"  isimli  kitapta  topladı.  Halbuki  bu  iftiralar Küleyni'den  daha  eskidir."   316--    Bu  cümleler  karşısında  gerçek  imana sahip bir mü'minin  eti  kemiği  titremeli.   Bu iftiraları ve sahiplerini ve hala bu cümlelerin yazıldığı kitapları  hadis  kitabı  diye  aktaran  insanları   isterse   inkılâbın  rehberi  olsun  reddetmelidir. Ya  bu bozuk, saçma  cümleleri  o  kitaplardan  atmalıdırlar,  yahutta  o  kitabı  kaldırıp  atmalıdırlar.   Yoksa  biz  o  insanların  samimi  olduklarına  nasıl   inanacağız?    Bu  günkü Kur 'an'da  noksanlık  yoktur deseler bile nasıl inanacağız?  Takiyyeleri  bize  karşı da devam ettiği  müddetçe. 

    "Bu  adam;  (Kûleyni)  Ca'fer-i Sadık'ın (rha), güya Kur'an da atmalar veya katmalar olduğunu  söylediğinden  bahseder ki  Murtaza Tusi vs. gibi büyük   imamiye  bilginleri onu tekzib  etmişler  ve  Cafer-i Sadık (rha)'tan    bunun   aksini  rivayet  etmişlerdir."  317--   Ancak burada  akla  hemen  şu sual  gelmez mi?   Kûleyni'nin  bu  rivayetleri  yalanlandı  ve tekzip  edildi  de niçin yine büyük hadis kitabı olarak  Şia müslümanları zehirleniyor? Daha evvel temas etmiştik. Karşı  çıkılmış  fakat,  eseri  yazan  zat  tekrar  karşı   çıkanları  reddetmek  için ikinci  bir  reddiye yazmıştır.  "Kuleyni, yine Cafer es-Sadık'tan imamların nezdinde   Hz. Fatıma'nın  Mushaf'ı  ve onda Kur'an'ların benzeri olduğunu üç kez tekrarladığını,   fakat   şimdiki  Kur'an'larda  ondan  tek  bir  harf  bulunmadığını  nakleder."  (318)    Bu  kaynak  bir  İslam  tarihinden  alınmıştır.  Yani  bu  tür haberler sanki meşhur haberler (!) olmuştur. Bir çok  kaynakta  aynı  cümleleri   bulmak   mümkündür.   

  KAYNAKLAR:

313-Muhibbuddin  Hatib, El-Hutut-u'1-Arıza Li'ş-Şiati-1-lsney Aşeriyye,  Sh: 12-13.

314-Muhibbuddin  Hatib, El-Hutut-u'1-Arıza Li'ş-Şiati-1-lsney Aşeriyye,  (Mecellül Ezher, Sayı: 308, Sene 1372)    

315-Muhibbuddin Hatib, El-Hutut-u'1-Arıza Li'ş-Şiati-1-lsney Aşeriyye, KAFÎ. I38I baskı. Sh :-258. 1278  İran bask. Sh: 57.    

316-Muhibbuddin Hatib, El-Hutut-u'1-Arıza Li'ş-Şiati-1-lsney Aşeriyye, Sh: 14-15.

317-Prf .Süleyman Ateş, Yeni İslam  İlmihali, İst. 1983, Sh: 24. Ehl-i Sünnet Tetkikleri, Sh: 399.

318-Doğuştan   Günümüze  Büyük  İslam  Tarihi (Bir Heyet) C.2, Sh:450. 

 
Etiketler: , , EHL-İ, BİD'A, FIRKALARDAN, ŞİA, -4-, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı