Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:53
 
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

3- ŞİA MEZHEBİ  VE KOLLARI (2)

     Ehl-i  Bid'at fırkalar ve mezhebler  hakkında derli toplu sistematik bir bilgi şeması oluşturmak  oldukça  zordur.  Konu  üzerinde hassasiyet gösterilerek incelenmesi ve araştırılması  lazımdır.  Başlı başına bir alandır.  Zira İmamiye dediğimiz mezheb, Hz.Ali (ra)'nin  birinci   halife,  oğlu  Hasan ve Hüseyin (ra)'nin Hz.Ali (ra)'den  sonra sırasıyla, hilafete  gelmesi  icabeden   vekilleri  oldukları  hususunda da  ittifak etmişler. Ancak bunlardan  sonra  gelecek halifeler  hakkında  ihtilafa  düşmüşlerdir.   Hatta  bu hususta yetmişten fazla (70) fırkaya  ayrıldıkları  söylenilmektedir. Bunlar yalnız İmamiye mezhebindeki  fırkalardır.   İmam-ı  Kurtubi  ise  şöyle diyor: "Ümmet-i  Muhammed (sav)'in  içerisinde  Fırka-i Naciye'nin   dışındaki yetmiş iki (72) fırka şöyle meydana gelmiştir:  Bunlar  önce  kendi  aralarında   altı  büyük fırkaya   ayrıldılar.  Bu altı fırkada kendi  aralarında  oniki  fırkaya  ayrıldı." (1) 

"Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem vefâtından sonra, halîfelik hazret-i Ali'ye âitti. Her asırda da imamlık (halîfelik) onun çocuklarının hakkıdır. Başka kimse hiçbir zaman müslümanlara imâm (halîfe) olamaz. Başkaları ancak zulüm ile, bunların hakkına saldırmakla başa geçer" inancı etrâfında birleşen Şîayı kuran ve ilk olarak ortaya çıkaran Abdullah ibni Sebe adlı Yemenli bir yahûdîdir. (Abdülazîz Dehlevî)
   Şia'nın   kendi   içinde yirmi kola (20) ayrıldığı  muteber kaynaklarda kayıtlıdır.  Eshâb-ı Kirâma düşman olan Şîa fırkası üç grupta toplanmaktadır:

1) Tafdîliyye; hazret-i Ali, Eshâbın en üstünüdür, diyorlar.
2) Sebbiyye; Eshâb-ı kirâmdan birkaçından başkası, zâlim, kafir oldular, diyorlar. Bunları sebbediyorlar yâni kötülüyorlar.
3) Gulât-ı Şia; hazret-i Ali tanrıdır, diyorlar. Bunlar ibâdet etmezler.  (2)  

Şîa yirmi fırkadır. On sekizinci fırkası İsmâiliyye fırkasıdır. Bu fırkaya Bâtıniyye de denir. Şîanın şimdi İran'da ve Hindistan'da en çok bulunan fırkaları İmâmiyye fırkasıdır. Bunlar kendilerine Câferî diyorlar. (İmâm-ı Rabbânî)

Şîa'ya göre imâmlar yâni devlet başkanları mâsûm yâni günâh işlemezler. Peygamberlerden tek farkı imâmlara vahy gelmemesidir. Yine Şîanın Câferî koluna göre herkes kazandığının beşte birini din adamlarına vermeye mecburdurlar. (Şehristânî, Kâşif-ül-Gıtâ)

 

      Bu gün  çevremizdeki  Müslüman  gençlerde görülen itikadi sorunlar gittikçe büyük boyutlara varmıştır.  Bir kısmı Ehl-i sünnetim diyor,  Mutezilenin  görüşlerini,  Mürcienin görüşlerini,  Haricilerin  görüşlerini  savunuyor. Bir kısmı Ehl-i sünnetim diyor şia'nın  görüşlerini savunuyor.  Hepsinden  karışık   Telfik  macunu!   Bu çıkmaz  itimatsızlığı  güvensizliği de beraberinde  getirmektedir.  Tabi bunların  hepsi  tevhidi   anlayış  çerçevesinde gelişmekte,  Kur'an'a  yönelme adına yapılmaktadır! Hatta bazı  alimlerimiz bu tür düşünce akımlarının Vehhabilik  kültüründen  kaynaklandığını  açıklamaktadırlar.  Gençlik   büyük  bir  buhran  içindedir. 

Henüz  kendilerine bir kimlik bulamamış kardeşlerimiz vardır. "Ehl-i sünnetin de fıkıh kitaplarında  çok  hataları  vardır,     Şia'nın  da  birçok hatası  vardır"  diyerek  kendilerinin  hangi  itikadda  olduklarını   akıllarına dahi getirememektedirler. Bu  buhran  sistemin  verdiği  çarpık  ve  sakat bir  din  anlayışından    kaynaklanan   bir  buhrandır.  Şia'nın bir  konudaki   çarpık  bir  görüşünü    savunan  kardeşlerden  birine soralım;  "Şia'nın hangi  koluna  bağlısınız, veya  hangi   kolunun   görüşünü   savunuyorsunuz" izah  etmesi  mümkün  değildir?   Ehl-i sünnetin  pratikteki dört mezhebine tahammül edemeyen bu şaşkınlar,  "Mezhebler Tarihi"   isimli  kitaplara  bir baksalar da yalnız,  Şia'nın kollarını bir saysalar   ve  tasnifine  çalışsalar.   İşte  ancak o  zaman  ayaklarını  nereye  bastıklarını  anlayabilirler.

    

  Yine  bazı  eserlerde   Şia'nın   dörde ayrıldığı, bazı eserlerde de altıya ayrıldığı görülmektedir.

      1- Sebeiyye       :

      2- Keysaniyye   :  Bu "ırkada kendi içinde beşe ayrılmıştır.

      3- Zeydiyye      :  Bu fırkada kendi içinde dörde (4) ayrılmıştır. 

      4- Rafızıyye      :

      5- İmamiyye     :  Kendi içinde on beşe (15) ayrılmıştır.

      6- Gurabiyye

      Bazı  eserlerde  ise   Şia'nın  Rafıza  başlığı  altında  dörde  (4) ayrıldıklarını  yazar.

    Burada  konumuz  İmamiyye  olduğu  için  Şia'nın  diğer  fırkalarına  ve  görüşlerine  temas etmeyip   yalnız   İmamiyyenin   bazı   görüşlerini   aktarmaya   çalışacağız.

    Bazı  eserlerde Rafıza  başlığı  altında  İmamiyye işlenmektedir.  Bazı  eserlerde ise İmamiyye  müstakil  bir  mezbeb  olarak  işlenmektedir. 

    Şimdi  İmamiyyenin  İSNA-AŞERÎYYE Fırkasına   geçebiliriz. İmamiyye Şiasının en meşhur fırkalarından biri İsna-Aşeriyye'dir.  Bunlara  Îsna-Âşeriyye denilmesi,  Beklenen  imamın,  İmamlar  zinciri  içinde  on ikincisi  olan  Muhammed b. Hasan  el-Askeri'den  dolayıdır.

    Özetle diğer şia  fırkalarından farklı görüşleri:

   1-Hz. Peygamber kendisinden sonra Muhammed b. Hasan el-Askeri'nin  İmam olacağını kesinlikle bildirmiştir.

   2-Hasan el-Askeri Serdap'ta babasının evinde ve annesinin gözü önün de gizlenmiş ve halende  gizlenmeğe  devam  etmektedir.

    3-Sahabe Hz. Peygamberden  sonra  (sav)  İslâm'ı terketmiştir.  Çünkü Ebu Bekir (ra)'e biatle  Hz.Ali (ra)'ye  zulmetmişlerdir.

   4-Sahabe  Kur'an-ı Kerim'de  bir  çok  sureyi,  özellikle  "Îsna-Aşeriy-ye" denilen " Sûretül-Vilaye"yi gizlemiştir. Onlar  küfürle  suçladıkları İsmailiyye fırkasından uzak değildirler.

    5-İnsanların en fazla buğz  edilmesi gerekeni, Hz.Peygamber (sav)'den sonra bu ümmetten  en  hayırlısı  olan  Hz.Ebu Bekir,   Hz. Ömer,  Hz. Osman (ra) 'dır.

      6- Bunlar  Batıniyye'de  olduğu  gibi  gizli  ve  açık  şeylerin   bulunduğuna da  inanırlar.  Bu  gün  İran'da  halen  bu  mezheb  geçerlidir."  (3)

      Okuyucuların yukarıda da göreceği  gibi  Şia fırkalarının  sayısını  kesin  olarak  sınırlamak oldukça zordur. Zira bir defa hangi başlıklar altında  toparlayacağınız açıkça  belli değildir. Şia-İmamiyye'nin  Kolları  başka  bir  eserde  şöyle  sıralanmıştır:  "İmamiyye  mezhebi  mensupları Zeydiyye'ye  ve  Şia'nın taşkınlarına  (Gulat-ı Şia'ya) muhalefet etmişlerdir.  (Gulat-ı Şia, Şia'nın  kafir  dediği   fırkadır.)  

     İmamiyye  mezhebi   on beş  (15)   fırkaya ayrılmıştır.

     Bunlar:

                  1-Kamiliyye                                    2-Muhammediyye

                  3-Bakiriyye                                     4-Navusiyye

                  5-Sumeytiyye                                  6-Ammariyye  

                  7-İsmailiyye                                     8-Mubarekiyye

                  9- Museviyye                                 10-Ka'iyye

                 11-Îsna-Aşeriyye ( On iki imamlar)   12-Hişamiyye

                 13- Zurariyye                                  14-Yunusiyye       

                 15- Şeytaniyye

      Bu  bilgiler  akaid  ulemasından  Abdulkahir el-Bağdadi'nin (rh.a) İmamiyye hakkında verdiği  bilgilerdir." (4)  

   Dikkat  ederseniz  bu   fırkalar  yalnız   İmamiye  Mezhebine  bağlı  olan  fırkalardır.  Bu fırkaların isimleri  hususiyle   bağlandıkları imamın    ismiyle  isimlendirilmişlerdir. Bugün  İran'da ki resmi  mezhep  on birinci  sırada  yer  alan İsna-aşeriyye  fırkasıdır.  Yani  Caferiyye  mezhebidir.

(1)-İmam  Kurtubi, El- Cami-u Li  Ahkamu'il  Kur'an, C/4,  sh:161.  Kahire.

(2)-Abdülazîz Dehlevî

(3)-Prof. Abdülkadir  Şeybe, Çağdaş Dünya Mezhepleri,  Sh:I23-185. Selam  Yay. Konya 1986

(4)-Said  Havva, El-Esas   Fissünne, C.8,Sh:2I. (El Fark  Beynel  Fırak'tan).

 
Etiketler: EHL-İ, BİD'A, FIRKALARDAN, ŞİA, -2-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı