Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:53
 
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

1-ŞÎA  VE  TARİFΠ (1)

     Şia: Ârapçada (şy'a)  kökünden  gelme  bir kelimedir  ve yaygın olarak  "taraftar, yardımcı, fırka" anlamlarına gelir." (1)  Yeni  lügatta "Yardımcılar, bir şahsa taraftar olmak" (2)   manasına geldiği yazılıdır.   Yine, "Şia:  Tabi olmak,  yardım  etmek,  manalarına  gelmektedir.   "Bunlar  filanın şiasıdır"  denildiği zaman  'Ona  tabi  olanlar, ona yardım edenler  gibi   anlamlar  kastedilmiş  olur."  (3) 

     İstilahi manası: "Şia :  İfrat  ve tefrit ve dünyevi  sebepler yüzünden Ehl-i sünnet ve'l Cemaat   mezhebinden  ayrılan  bir fırka." (4)   Şia: Hz.Peygamber (s.a.v)'in vefatından sonra Hz. Ali (r.a)  ve  Ehl-i Beyt'ini  halifelik  için  en  layık  kişi  olarak  gören ve onu nass ve tayinle  "meşru" halife ilan eden,  ondan sonraki halifelerinde onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların müşterek adı olmuştur." (5)     Başlangıçta  Hz. Ali  (r.a)'nin tarafını  tutan  zümreye  "Ali Şia'ları"  deniyordu.   Şia  kelimesinin   terim  manasında da ihtilaf edilmiş ve şöyle denilmiştir: Şi'a kelimesi Hz.Ali ve Ehl-i Beyt'e taraftar her kişi hakkında   kullanılır  olmuştur.   Halbu ki,  bu  tanım doğru değildir.  Çünkü Ehl-i Sünnet Şia'ya  zıt  bir  görüşe  sahip  olduğu  halde  Hz. Ali (r.a)  ve Ehl-i Beyt'e  yakınlık  gösterir. Geçerli  ve  kabul  edilen  görüşe  gelince :  Muhakkak ki Şia, Hz.Ali (r.a)'yi diğer üç halifeden üstün  tutan  ve  Ehl-i Beyt'i  hilafete  en  haklı  gören  herkese  verilmiş  bir  isimdir.

      "Şia: Hz.Ali (r.a)  tarafını  tutup,  hilafetin   onun  ve  zürriyetinin   hakkı  olduğunu,  kıyamete kadar  bu  hakkın  onlardan  çıkmayacağına  inananlardır." (6)   Şu akideye bakılırsa Ehl-i sünnetin bu insanlarla nasıl anlaşacağı, veya  anlaşamayacağı  kavranabilir. Ehl-i Sünnet ve'l-Cematin  sahihayn dediği meşhur hadis  kitaplarında uydurma-zayıf hadis arayan,   ameli konularda ki içtihad farklılıklarını gündeme getirmeye   çalışan  nasipsizler,  niçin kafanızı  kuma  sokuyorsunuz?

2 —ŞİA'NIN   DOĞUŞU      

       "Şia'nın  doğuş  zamanı  hakkında  değişik görüşler bulunmaktadır. Şii kaynaklar, bu fırkanın Resulullah (s.a.v)'in  sağlığında doğduğunu ve daha o zamanlar, Hz.Ali (r.a)'nin üstünlüğünü  kabul  ederek  onun  tarafını   tutanların bir topluluk olarak  "Ali Şia'sını" meydana  getirdiklerini  ileri  sürerler. Hz. Hüseyin (r.a)'in Kerbelâ'da hunharca şehid edilişinden  sonra,  Şia  bir  terim  olarak,  Emevilere  karşı   Hz. Hüseyin'in  intikamını  almak ve  bu  arada Hz.Ali  ve  soyunun haklarını aramak, onun soyuna yardım etmek için toplananları  ve  onlara  taraftar  olanları   ifade  etmeye başlamıştır, denebilir. Bu aynı zamanda  ilk şii fırkaların,  siyaset  sahnesinde   yavaş  yavaş   vücut   bulmaya  başlamalarının da   en  erken  tarihidir." (7)       "Fitne  kopup  Osman-ı  Zinnureyn (r.a) şehid edildi.  Hz.A li (r.a) döneminde fitne kapıları sonuna  kadar  açıldı.   İslâm siyaseti  sahasında  köklü  bir  ihtilaf  ortaya  çıktı  v e bu  alanda  çeşitli   MEZHEBLER  türedi,   işte bu fitnenin gölgesi altında  ŞÎÎ mezhebi ortaya çıktı.  Şiiler ve taraftarları  her  ne  kadar  Şiiliğin  temelinin  Resulullah (sav)'in  vefatı  anına dayandığını  söylerse de. . . .  Hz.Ali (r.a)  hilafeti  dönemi   boyunca  devam  eden  bu  fitnenin  bir   yankısı   olarak  HARÎCΠ mezhebi'de   ortaya   çıktı.  Üçüncü Halife Hz. Osman (r.a) dönemi. . .birbirine zıt "ŞÎİ" ve "HARİCÎ"  diye adlandırılan  iki  mezhebin  ortaya  çıkışıyla  sona erdiyse de bu iki mezhebin  arasında  orta  yolu  tutan  ve  itidalli  davranan  ve  tarihin  " EHL-İ SÜNNET VE 'L CEMÂAT " diye adlandırdığı  bir  mezhebte  ortaya çıkmıştır." (8)    "Bazı yazarlar da "Şiiliğin,  Resulullah (s.a.v)'ın  vefatını  takib eden  Hz.Ali (r.a)'nin  meşru  halife  olduğıı  talebiyle,  baştan  sona  siyasi   bir   hareket   olarak  başladığını"  söylerler.   Bir  kısım yazarlara  göre  Şiilik,   siyasi  bir hareket   şeklinde, Hz. Osman (r.a)'nın  şehid  edilişinden   sonra  ortaya  çıkmıştır."  (9) 

     Hz. Ali (r.a) taraftarı olan fırkaya Şia denir. Bunlar hilafet makamına Hz.Ali (r.a)'yi haklı görürler.  Şia  fırkasının  doğmasında   İbn-i Sebe  denen  Yahudi  dönmesinin  rolü  büyüktür.  Mezhebi  şekillendiren  bu  dönme  idi  denebilir. Şia  nasları anlama da   kendi   arzularına   göre  hadis uydurmuşlardır. Batıl tevillere  sarılmışlardır.  Yukarıda ki  tariflerden  çıkan  ortak sonuç;  Şia'nın   doğuşu   Hz.  Ali (r.a)'nin  hilafetinden  önce  var  idi,   fakat   siyasi  bir  hareket  olarak bir kimliğe bürünerek  Hz. Ali (r.a)  döneminde ortaya  çıkmıştır. Tüm Ehl-i Şia'nın ortak yönü Hz.Ali (r.a)'yi  diğer üç halifeden üstün tutmak ve Hz. Ali (r.a)'yi  aşırı  derecede  sevmektir.  Zaten Şiilerin  bir  kimseyi  beğenmesi  için  o  kimsenin  üç  halifeye  düşman  olması  yeterlidir.    


KAYNAKLAR:
 

(1)-Doç. Dr. Ethem Ruhi Fıglalı, Ehl-i Sünnet Tetkikleri, Sh:223.

(2)-Abdullah Yeğin,-Yeni Lügat, Sh:9l5.  1975.

(3)-Prof. Abdülkadir Şeybe, Çağdaş Dünya Mezhepleri, Konya, 1988,Sh: 123.

(4)-Abdullah Yeğin,Yeni Lügat, şia maddesi, Sh:659.

(5)-Doç.Dr.EthemRuhiFıglalı, Ehl-i Sünnet Tetkikleri, Sh:223.Halil Gönenç,Günümüz Meseleler. Fetvalar, İlim Yay.Sh:       

(6)-Halil Gönenç, A.g.e. İlim Yay. sh:   İst.    Ehl-i Sünnet Tetkikleri, Sh:I59.

(7)-Doç. Dr. E.Ruhi  Fığlalı,  Eh l- i Sünnet Tetkikleri, Sh:223. 

(8)-Prf. M.Ebü Zehra, Mezhepleri  Tarihi, İst. 1983, sh: 36-37.

(9)-Doç. Dr.E.Ruhi Fığlalı, Ehl-i Sünnet Tetkikleri, Sh:224. 

 
Etiketler: EHL-İ, BİD'A, FIRKALARDAN, ŞİA, -1-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı